Change language English Polski

Bezpiecze?stwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów

 

Bezpiecze?stwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów to ksi??ka przygotowana przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), która w jednym miejscu zbiera wiedz? dotycz?c? zró?nicowanych aspektów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w internecie. Uporz?dkowane alfabetycznie has?a dotycz? zarówno aplikacji i us?ug internetowych, jak i poszczególnych zagro?e? takich jak cyberprzemoc, czy nadu?ywanie internetu.
Mamy nadziej?, ?e ta publikacja pomo?e nie tylko rodzicom, ale i specjalistom pracuj?cym z dzie?mi, zrozumie? najnowsze wyzwania dotycz?ce bezpiecze?stwa dzieci online. Jest to niezb?dne, aby w praktyce zmierzy? si? z trudnym zadaniem, jakim jest uczenie m?odych ludzi, jak by? w sieci aktywnym i odpowiedzialnym, maj?c jednocze?nie ?wiadomo?? internetowych zagro?e?.
Bezpiecze?stwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów to ksi??ka przygotowana przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), która w jednym miejscu zbiera wiedz? dotycz?c? zró?nicowanych aspektów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w internecie. Uporz?dkowane alfabetycznie has?a dotycz? zarówno aplikacji i us?ug internetowych, jak i poszczególnych zagro?e? takich jak cyberprzemoc, czy nadu?ywanie internetu.
Mamy nadziej?, ?e ta publikacja pomo?e nie tylko rodzicom, ale i specjalistom pracuj?cym z dzie?mi, zrozumie? najnowsze wyzwania dotycz?ce bezpiecze?stwa dzieci online. Jest to niezb?dne, aby w praktyce zmierzy? si? z trudnym zadaniem, jakim jest uczenie m?odych ludzi, jak by? w sieci aktywnym i odpowiedzialnym, maj?c jednocze?nie ?wiadomo?? internetowych zagro?e?.

 

Pliki do pobrania