Change language English Polski

Kontakt do placówek FDN

PRZEMOC

Jeste? rodzicem krzywdzonego dziecka? Jeste? profesjonalist? poszukuj?cym pomocy dla dziecka krzywdzonego?

Wsparcie znajdziesz w Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej w Warszawie.

  • Specjalistyczna pomoc dla dzieci krzywdzonych (do?wiadczaj?cych zaniedbania, przemocy fizycznej i psychicznej, wykorzystywania seksualnego) i ich rodzin (psychologiczna, psychiatryczna, prawna). Z pomocy Centrum mog? skorzysta? dzieci, które uczestnicz? w procedurach karnych, które s? ofiarami lub ?wiadkami przest?pstw oraz dzieci, w przypadku których zachodzi podejrzenie krzywdzenia. Ka?dorazowo pomoc? obj?ci s? tak?e opiekunowie dziecka w ww. sytuacjach.

Pomagamy dzieciom i m?odzie?y do 18 r.?.

  • Formy pomocy: indywidualne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne  dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz konsultacje prawne, grupy wsparcia dla rodziców i m?odzie?y oraz socjoterapeutyczne dla dzieci i psychoedukacyjne dla ich opiekunów. Specjalistyczna pomoc realizowana jest na etapie diagnozy problemu krzywdzenia dziecka oraz interwencji i pomocy po rozpoznaniu sprawy.

Realizujemy  grupowe superwizje  i indywidualne konsultacje dla profesjonalistów oraz  szkolenia i warsztaty edukacyjne adresowane do ró?nych grup zawodowych maj?cych kontakt z dzie?mi.

Je?li chcesz skorzysta? ze wsparcia (tak?e gdy jeste? profesjonalist?) w pierwszej kolejno?ci zapraszamy do kontaktu telefonicznego – podczas dy?uru psychologa lub prawnika:

Dane kontaktowe:
tel. 22 826 88 62 (od poniedzia?ku do pi?tku, godz. 9.00-17.00)
e-mail: opiekun@fdn.pl 

telefoniczny dy?ur psychologa
poniedzia?ek: 12.30 - 13.30
?roda: 12.30 - 14.00
czwartek: 12.00 - 14.00
pi?tek: 12.00 - 13.00

telefoniczny dy?ur prawnika
wtorek: 13.00 - 14.00

Wi?cej informacji znajdziesz na stronie http://mazowiecka.fdn.pl/

 

WYCHOWANIE

Chcesz wzmocni? swoje kompetencje wychowawcze? Prze?ywasz trudno?ci w opiece, wychowaniu dzieci? Oczekujesz na dziecko i chcesz przygotowa? si? do nowej roli? Jeste? rodzicem ma?ego dziecka (0-6) i potrzebujesz pomocy w domu?

Wsparcie znajdziesz w Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”.

  • W placówce oferujemy wsparcie dla rodziców ma?ych dzieci (do 6 r.?.) w formie konsultacji indywidualnych z psychologiem (tak?e terapia par), poradnictwa wychowawczego, tematycznych spotka? edukacyjnych, warsztatów umiej?tno?ci rodzicielskich, zaj?? wspólnej zabawy rodziców z dzie?mi (dla dzieci w wieku 0-3 lata).

 

  • Najcz??ciej z naszego wsparcia korzystaj? rodzice do?wiadczaj?cy ró?nego rodzaju trudno?ci wychowawczych, ale cz?stymi problemami, z którymi zg?aszaj? si? opiekunowie s? tak?e: stany napi?cia w zwi?zku z oczekiwaniem na dziecko, utrata dziecka (np. poronienie), depresja poporodowa, problemy emocjonalne rodziców, bardzo m?ody wiek rodziców.

 

  • W ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” oferujemy tak?e wsparcia dla rodziców w formie projektu „Wolontariusz w Rodzinie” oraz szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów pracuj?cych z rodzicami ma?ych dzieci.

 

 

Kontakt:
tel. 22 616 16 69
e-mail: dobryrodzic@fdn.pl  

Pod tym numerem mo?esz uzyska? informacje na temat oferty pomocowej. Mo?esz tak?e zada? nam pytanie anoniomowo pisz?c na adres naszej poradni: poradnia@dobryrodzic.pl   

Wi?cej informacji znajdziesz na stronie http://dobryrodzic.fdn.pl/

 

PROBLEMY DZIECI I M?ODZIE?Y

Masz problem? Czujesz smutek, z?o??, bezsilno???

Czekamy pod numerem Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111
Bezp?atny numer telefonu 116 111 (z ka?dego telefonu stacjonarnego i komórkowego)

Mo?esz do nas zadzwoni? w ka?dej sprawie – od poniedzia?ku do niedzieli w godz. 12.00-20.00 (nie pracujemy tylko w ?wi?ta) lub wys?a? anonimow? wiadomo?? ze strony http://116111.pl/napisz.

Wspólnie poszukamy rozwi?zania! Gwarantujemy anonimowo??!

Odwied? www.116111.pl

 

POMOC DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZE?STWA DZIECI

Kto? obra?a Ci? w internecie? Kto? namawia Ci? na spotkanie? Kto? w?ama? si? na Twój profil, konto pocztowe? Uwa?asz, ?e sp?dzasz za du?o czasu przed komputerem?

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpiecze?stwa dzieci - bezp?atny numer 800 100 100

Mo?esz do nas zadzwoni? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 12.00-20.00 (nie pracujemy w weekendy i ?wi?ta) lub wys?a? e-mail na adres pomoc@800100100.pl 

Wspólnie poszukamy rozwi?zania! Gwarantujemy anonimowo??!

Odwied? www.800100100.pl