Change language English Polski

Lekcja bezpiecze?stwa - scenariusz zaj??

Zaj?cia przeznaczone dla uczniów w wieku 11-13 lat. Mog? by? realizowane podczas godziny wychowawczej, lekcji informatyki lub zaj?? pozalekcyjnych. Ich celem jest zapoznanie uczniów z zagro?eniami prywatno?ci w sieci, pokazanie konsekwencji nierozwa?nych dzia?a? online, takich jak: wysy?anie i publikowanie „odwa?nych” zdj?? oraz lekkomy?lne zamieszczanie w sieci innych tre?ci tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bli?ej nieznanych, niewylogowywanie si? z konta po zako?czeniu u?ytkowania serwisu, udost?pnianie hase? i loginów, ignorowanie ustawie? prywatno?ci w portalach spo?eczno?ciowych, itp. Podsumowaniem zaj?? s? wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpiecze?stwo w spo?eczno?ciach internetowych.

Zaj?cia przewidziane s? na jedn? godzin? dydaktyczn? (45 minut). Zosta?y stworzone z my?l? o nauczycielach, pedagogach i innych osobach, które w swojej codziennej pracy maj? kontakt z dzie?mi w wieku 11-13 lat. Lekcje mog? by? równie? prowadzone przez studentów pedagogiki lub psychologii.

Prowadz?cy zaj?cia powinien posiada? podstawowe informacje dotycz?ce korzystania z internetu, portali spo?eczno?cio-wych i komunikatorów, zarówno przy u?yciu komputera, jak i telefonu komórkowego. Przed przeprowadzeniem zaj?? warto zapozna? si? z tre?ci? poradnika dla nauczycieli, jak równie? odwiedzi? serwis internetowy: www.helpline.org.pl.
Do przeprowadzenia zaj?? b?dzie potrzebny sprz?t umo?liwiaj?cy odtworzenie materia?ów zapisanych na p?ycie DVD lub pobranych ze strony www.dzieckowsieci.fdn.pl. Mo?e to by?:

  • odtwarzacz DVD lub komputer pod??czony do telewizora,
  • komputer lub odtwarzacz DVD pod??czony do projektora multimedialnego oraz g?o?ników.

Na zako?czenie zaj?? nauczyciele rozdaj? uczniom anonimow? ankiet? ewaluacyjn? i prosz? o jej wype?nienie, mo?na j? równie? pobra? z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl. Przeprowadzenie ankiety nie jest obligatoryjne, ale pozwala zarówno prowadz?cym zaj?cia, jak i autorom programu na zdobycie informacji dotycz?cych odbioru scenariusza zaj?? przez ich uczestników i jego ewentualn? modyfikacj?.
Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zaj??, prowadz?cy wype?nia formularz na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/sprawozdanie. Na jego podstawie, prowadz?cy otrzymuje e-mailem za?wiadczenie o przeprowadzeniuzaj??, przydatne w dokumentowaniu rozwoju zawodowego.

Materia?y do pobrania - filmy, do których odwo?uje si? scenariusz zaj?? (do pobrania i zapisania na lokalnym dysku komputera lub zewn?trznym no?niku, np. p?ycie DVD):

1. Historia Kosia

2. Historia Wiki

3. Historia Kamy

4. Historia Ojka

 

Zaj?cia "Lekcja bezpiecze?stwa" s? równie? dost?pne w postaci kursu e-learning.

 

Pliki do pobrania