Change language English Polski

Dzia?ania lobbingowe FDN

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa. 

Poni?ej przedstawiamy najwa?niejsze dzia?ania lobbingowe* Fundacji realizowane od 2011 roku.

 

Kurator procesowy dla ma?oletniego pokrzywdzonego

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opieku?czy.

Wp?yni?cie do Sejmu: 12.1.2015 r.

Opinia Fundacji Dzieci Niczyje z 14.11.2014 r.

Pomoc prawna

Projekt ustawy o nieodp?atnej pomocy prawnej i nieodp?atnej informacji prawnej Konsultacje spo?eczne – stycze? 2015 r. (tre?? projektu)

Opinia Fundacji Dzieci Niczyje z 5.1.2015 r.

Podpisanie apelu organizacji pozarz?dowych – 20.4.2015 r.

Wp?yni?cie do Sejmu – 16.4.2015 r. (tre?? projektu)

Kwestionariusz oceny sytuacji i potrzeb pokrzywdzonego

Przedstawicielka Fundacji – Maria Keller-Hamela uczestniczy w spotkaniach Rady do spraw Pokrzywdzonych Przest?pstwem przy Ministrze Sprawiedliwo?ci, która opracowuje kwestionariusz oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej przest?pstwem (Kwestionariusz EVVI).

Stworzenie kwestionariusza wynika z obowi?zku wdro?enia przez RP dyrektywy 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiaj?cej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przest?pstw oraz zast?puj?cej decyzj? ramow? Rady 2001/220/WSiSW (implementacja do dnia 16 listopada 2015 r., tekst dyrektywy>>).

Wi?cej informacji o pracach Rady>>

Kompensata dla ofiar przest?pstw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pa?stwowej kompensacie przys?uguj?cej ofiarom niektórych przest?pstw oraz ustawy - Kodeks post?powania cywilnego.

Wp?yni?cie do Sejmu: 5.12.2014

Opinia Fundacji Dzieci Niczyje z 28.8.2014 r.

Ochrona pokrzywdzonego i ?wiadka

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i ?wiadka

Opinia Fundacji 

Uchwalenie: 28.11.2014 r., opublikowano w Dz.U.2015.21

Wej?cie w ?ycie: 8.4.2015 r. - PRACE ZAKO?CZONE

Procedura Niebieskiej Karty

Fundacja obserwuje stosowanie przepisów dotycz?cych przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, w szczególno?ci procedury „Niebieskie Karty”. Poza dzia?alno?ci? lobbingow? Fundacja podejmuje w tym zakresie tak?e inne dzia?ania maj?ce na celu wyja?nienie niejasnych lub kontrowersyjnych przepisów. Poni?ej przedstawiamy wyniki tych dzia?a?.

??obki a procedura „Niebieskich Kart”

Data wyst?pienia: 28 czerwca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej

W?tpliwo?ci w praktyce budz? zapisy dotycz?ce obowi?zku wype?niania formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawicieli ochrony zdrowia zatrudnionych w ??obkach. W zwi?zku z tym, Fundacja wyst?pi?a do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej z wnioskiem o udzielenie informacji, czy piel?gniarki zatrudnione w ??obkach maj? obowi?zek wype?niania formularza „Niebieska Karta – A”.

Wniosek FDN o interpretacj?

Interpretacja MPiPS

Post?powanie w sprawach nieletnich

Data wyst?pienia: 10 lipca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

Fundacja zg?osi?a uwagi do projektu za?o?e? nowelizacji ustawy o post?powaniu w sprawach nieletnich.

Podnios?a, i? problemem obowi?zuj?cych przepisów ww. ustawy jest brak nale?ytej ochrony ma?oletniego pokrzywdzonego czynem sprawcy nieletniego. Fundacja zwróci?a uwag? na konieczno?? przyznania pokrzywdzonemu w tym post?powaniu szerszych uprawnie?, a tak?e na konieczno?? zapewnienia analogicznej do przewidzianej w przepisach KPK ochrony ma?oletniego pokrzywdzonego podczas czynno?ci przes?uchania.

Tekst wyst?pienia: 

Dzia?alno?? po?ytku publicznego - zlecenie zadania publicznego organizacji pozarz?dowej

Data wyst?pienia: 15 maja 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej

Fundacja wyst?pi?a do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w zwi?zku z planowanymi zmianami w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (projekt z dnia 25.4.2012 r.).

Fundacja podnios?a, i? w praktyce organizacji pozarz?dowych trudno?ci przysparza zw?aszcza przepis art. 16 ust. 7. ustawy, zgodnie z którym niedopuszczalne jest zlecanie wykonania cz??ci zadania publicznego podmiotom innym ni? okre?leni w art. 3 ust. 3 ustawy.

Tekst wyst?pienia:

Odpowied? MPiPS:

Udzia? ma?oletnich w post?powaniu dyscyplinarnym

Data wyst?pienia: 23 marca 2012 r.

Adresat: Minister Edukacji Narodowej

Fundacja Dzieci Niczyje zaj??a stanowisko w sprawie Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu post?powania dyscyplinarnego.

Akt ten nie przewiduje w ogóle ochrony ma?oletnich pokrzywdzonych i ?wiadków, którzy wyst?puj? w tym post?powaniu. Fundacja podkre?la, ?e post?powanie dyscyplinarne wobec nauczycieli mo?e dotyczy? tak?e zarzutów pope?nienia przest?pstw seksualnych lub przest?pstw z u?yciem przemocy na szkod? dzieci. Dlatego dwukrotnie postulowa?a o niezw?oczne wprowadzenie zmian do ww. rozporz?dzenia.

Tekst pierwszego wyst?pienia:

Odpowied? MEN:

Tekst drugiego wyst?pienia:

Wykonywanie praw dzieci w Polsce

Data wyst?pienia; 16 marca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Fundacja Dzieci Niczyje odnios?a si? do przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu raportu rz?dowego w sprawie wykonania przez Rzeczpospolit? Polsk? Konwencji o Prawach Dziecka.

Z uwagi na krótki termin na wniesienie uwag Fundacja odnios?a si? tylko do niektórych twierdze? raportu. Uwagi do projektu wnios?y tak?e Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka oraz UNICEF. Fundacja planuje odnie?? si? do raportu rz?dowego na temat wykonywania praw dziecka w Polsce w ramach raportu alternatywnego.

Uwagi do raportu:

Ochrona danych osobowych dzieci

Data wyst?pienia: 12 marca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Fundacja Dzieci Niczyje odnios?a sie do projektu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.1.2012 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przep?ywem takich danych (ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych, nr 2012/0011 (COD). Fundacja odnios?a si? do propozycji dotycz?cych przetwarzania danych osobowych dzieci.

Uwagi do rozporz?dzenia:

Biegli psychologowie opiniuj?cy w sprawach karnych z udzia?em ma?oletnich

Data wyst?pienia: 21 grudnia 2011 r.

Adresat: Minister Sprawiedliwo?ci

Pismo Fundacji Dzieci Niczyje dotycz?ce trudno?ci praktycznych zwi?zanych z powo?ywaniem bieg?ych s?dowych do opiniowania w sprawach z udzia?em dzieci. Problem dotyczy zbyt ma?ej liczby bieglych, którzy mog? opiniowa? w ww. sprawach oraz braku list bieg?ych wyspecjalizowanych w sprawach dotycz?cych dzieci.

Tekst wyst?pienia:

Odpowied? z Ministerstwa Sprawiedliwo?ci:

 

Reprezentacja dziecka w post?powaniu karnym

Data wyst?pienia: 21 grudnia 2011 r.

Adresaci: Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwo?ci

Pismo Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie trudno?ci zwi?zanych z reprezentacj? ma?oletniego w post?powaniu karnym, gdy domniemanym sprawc? przest?pstwa na szkod? dziecka jest rodzic. Podnoszone przez Fundacj? kwestie zwi?zane s? z praktyk? prowadzenia post?powania po wydaniu przez S?d Najwy?szy uchwa?y (7 s?dziów) z 30.9.2010 r. (I KZP 10/10). W orzeczeniu tym uznano, i? rodzic nie mo?e wykonywa? praw swojego dziecka w post?powaniu karnym, je?eli oskar?onym jest drugi z rodziców.

Tekst wyst?pienia:

Odpowied? Prokuratora Generalnego:

Odpowied? z Ministerstwa Sprawiedliwo?ci:

Przes?uchanie ma?oletniego pokrzywdzonego i ?wiadka
Data wyst?pienia:13 pa?dziernika 2011 r.

Adresat: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwo?ci

Stanowisko Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie projektu nowelizacji ustawy - Kodeks post?powania karnego, przygotowanego przez Komisj? Kodyfikacyjn? Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwo?ci. Projekt przewiduje szerokie zmiany w zakresie procedury karnej, w tym zmiany dotycz?ce art. 185a i 185 b KPK, które reguluj? szczególny tryb przes?uchania ma?oletnich pokrzywdzonych i ?wiadków. Fundacja podnosi?a zw?aszcza potrzeb? zapewnienia obligatoryjno?ci (bezwyj?tkowej) nagrania przes?ucha? prowadzonych w ww. trybie oraz konieczno?? zapewnienia ochrony ma?oletnim w przedziale wiekowym od 15 do 18 roku ?ycia. Fundacja postulowa?a tak?e, by poszerzy? zakres przest?pstw, przewidzianych w ww. przepisach, by tak?e pokrzywdzeni innymi przest?pstwami ni? z rozdzia?ów XXV i XXVI mogli korzysta? z tej szczególnej ochrony.

Ostateczny projekt nowelizacji KPK uchwalony przez Komisj? Kodyfikacyjn? >>

Blokowanie stron internetowych w zwi?zku z pornografi? dzeci?c?
Data wyst?pienia: 17 lutego 2011 r., dyskusja publiczna.

Stanowisko Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie art. 21 projektu Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieci?cej. Fundacja zaj??a stanowisko w sprawie planowanego w dyrektywie ?rodka polegaj?cego na blokowaniu stron internetowych w zwi?zku z pornografi? dzieci?c?. Podczas dyskusji zainicjowanej przez ?rodowisko pozarz?dowe (Piotr Vagla Waglowski, Fundacja Panoptykon i in.). Fundacja przedstawi?a 5 tez w sprawie blokowania stron internetowych, wypowiadaj?c si? jednoznacznie za blokowaniem stron.

W ostatecznym brzmieniu rozporz?dzenia wprowadzono mo?liwo??, a nie - obligatoryjno??, blokowania stron.

Obowi?zuj?cy tekst dyrektywy>>

 

<