Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Działania lobbingowe FDN

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania lobbingowe* Fundacji realizowane od 2011 roku.

 

Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wpłynięcie do Sejmu: 12.1.2015 r.

Opinia Fundacji Dzieci Niczyje z 14.11.2014 r.

Pomoc prawna

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej Konsultacje społeczne – styczeń 2015 r. (treść projektu)

Opinia Fundacji Dzieci Niczyje z 5.1.2015 r.

Podpisanie apelu organizacji pozarządowych – 20.4.2015 r.

Wpłynięcie do Sejmu – 16.4.2015 r. (treść projektu)

Kwestionariusz oceny sytuacji i potrzeb pokrzywdzonego

Przedstawicielka Fundacji – Maria Keller-Hamela uczestniczy w spotkaniach Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, która opracowuje kwestionariusz oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem (Kwestionariusz EVVI).

Stworzenie kwestionariusza wynika z obowiązku wdrożenia przez RP dyrektywy 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (implementacja do dnia 16 listopada 2015 r., tekst dyrektywy>>).

Więcej informacji o pracach Rady>>

Kompensata dla ofiar przestępstw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Wpłynięcie do Sejmu: 5.12.2014

Opinia Fundacji Dzieci Niczyje z 28.8.2014 r.

Ochrona pokrzywdzonego i świadka

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Opinia Fundacji 

Uchwalenie: 28.11.2014 r., opublikowano w Dz.U.2015.21

Wejście w życie: 8.4.2015 r. - PRACE ZAKOŃCZONE

Procedura Niebieskiej Karty

Fundacja obserwuje stosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności procedury „Niebieskie Karty”. Poza działalnością lobbingową Fundacja podejmuje w tym zakresie także inne działania mające na celu wyjaśnienie niejasnych lub kontrowersyjnych przepisów. Poniżej przedstawiamy wyniki tych działań.

Żłobki a procedura „Niebieskich Kart”

Data wystąpienia: 28 czerwca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wątpliwości w praktyce budzą zapisy dotyczące obowiązku wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawicieli ochrony zdrowia zatrudnionych w żłobkach. W związku z tym, Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o udzielenie informacji, czy pielęgniarki zatrudnione w żłobkach mają obowiązek wypełniania formularza „Niebieska Karta – A”.

Wniosek FDN o interpretację

Interpretacja MPiPS

Postępowanie w sprawach nieletnich

Data wystąpienia: 10 lipca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości

Fundacja zgłosiła uwagi do projektu założeń nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Podniosła, iż problemem obowiązujących przepisów ww. ustawy jest brak należytej ochrony małoletniego pokrzywdzonego czynem sprawcy nieletniego. Fundacja zwróciła uwagę na konieczność przyznania pokrzywdzonemu w tym postępowaniu szerszych uprawnień, a także na konieczność zapewnienia analogicznej do przewidzianej w przepisach KPK ochrony małoletniego pokrzywdzonego podczas czynności przesłuchania.

Tekst wystąpienia: 

Działalność pożytku publicznego - zlecenie zadania publicznego organizacji pozarządowej

Data wystąpienia: 15 maja 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt z dnia 25.4.2012 r.).

Fundacja podniosła, iż w praktyce organizacji pozarządowych trudności przysparza zwłaszcza przepis art. 16 ust. 7. ustawy, zgodnie z którym niedopuszczalne jest zlecanie wykonania części zadania publicznego podmiotom innym niż określeni w art. 3 ust. 3 ustawy.

Tekst wystąpienia:

Odpowiedź MPiPS:

Udział małoletnich w postępowaniu dyscyplinarnym

Data wystąpienia: 23 marca 2012 r.

Adresat: Minister Edukacji Narodowej

Fundacja Dzieci Niczyje zajęła stanowisko w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Akt ten nie przewiduje w ogóle ochrony małoletnich pokrzywdzonych i świadków, którzy występują w tym postępowaniu. Fundacja podkreśla, że postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli może dotyczyć także zarzutów popełnienia przestępstw seksualnych lub przestępstw z użyciem przemocy na szkodę dzieci. Dlatego dwukrotnie postulowała o niezwłoczne wprowadzenie zmian do ww. rozporządzenia.

Tekst pierwszego wystąpienia:

Odpowiedź MEN:

Tekst drugiego wystąpienia:

Wykonywanie praw dzieci w Polsce

Data wystąpienia; 16 marca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Fundacja Dzieci Niczyje odniosła się do przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu raportu rządowego w sprawie wykonania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Dziecka.

Z uwagi na krótki termin na wniesienie uwag Fundacja odniosła się tylko do niektórych twierdzeń raportu. Uwagi do projektu wniosły także Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz UNICEF. Fundacja planuje odnieść się do raportu rządowego na temat wykonywania praw dziecka w Polsce w ramach raportu alternatywnego.

Uwagi do raportu:

Ochrona danych osobowych dzieci

Data wystąpienia: 12 marca 2012 r.

Adresat: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Fundacja Dzieci Niczyje odniosła sie do projektu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.1.2012 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych, nr 2012/0011 (COD). Fundacja odniosła się do propozycji dotyczących przetwarzania danych osobowych dzieci.

Uwagi do rozporządzenia:

Biegli psychologowie opiniujący w sprawach karnych z udziałem małoletnich

Data wystąpienia: 21 grudnia 2011 r.

Adresat: Minister Sprawiedliwości

Pismo Fundacji Dzieci Niczyje dotyczące trudności praktycznych związanych z powoływaniem biegłych sądowych do opiniowania w sprawach z udziałem dzieci. Problem dotyczy zbyt małej liczby bieglych, którzy mogą opiniować w ww. sprawach oraz braku list biegłych wyspecjalizowanych w sprawach dotyczących dzieci.

Tekst wystąpienia:

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Reprezentacja dziecka w postępowaniu karnym

Data wystąpienia: 21 grudnia 2011 r.

Adresaci: Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości

Pismo Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie trudności związanych z reprezentacją małoletniego w postępowaniu karnym, gdy domniemanym sprawcą przestępstwa na szkodę dziecka jest rodzic. Podnoszone przez Fundację kwestie związane są z praktyką prowadzenia postępowania po wydaniu przez Sąd Najwyższy uchwały (7 sędziów) z 30.9.2010 r. (I KZP 10/10). W orzeczeniu tym uznano, iż rodzic nie może wykonywać praw swojego dziecka w postępowaniu karnym, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców.

Tekst wystąpienia:

Odpowiedź Prokuratora Generalnego:

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości:

Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego i świadka
Data wystąpienia:13 października 2011 r.

Adresat: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości

Stanowisko Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie projektu nowelizacji ustawy - Kodeks postępowania karnego, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Projekt przewiduje szerokie zmiany w zakresie procedury karnej, w tym zmiany dotyczące art. 185a i 185 b KPK, które regulują szczególny tryb przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych i świadków. Fundacja podnosiła zwłaszcza potrzebę zapewnienia obligatoryjności (bezwyjątkowej) nagrania przesłuchań prowadzonych w ww. trybie oraz konieczność zapewnienia ochrony małoletnim w przedziale wiekowym od 15 do 18 roku życia. Fundacja postulowała także, by poszerzyć zakres przestępstw, przewidzianych w ww. przepisach, by także pokrzywdzeni innymi przestępstwami niż z rozdziałów XXV i XXVI mogli korzystać z tej szczególnej ochrony.

Ostateczny projekt nowelizacji KPK uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną >>

Blokowanie stron internetowych w związku z pornografią dzecięcą
Data wystąpienia: 17 lutego 2011 r., dyskusja publiczna.

Stanowisko Fundacji Dzieci Niczyje w sprawie art. 21 projektu Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. Fundacja zajęła stanowisko w sprawie planowanego w dyrektywie środka polegającego na blokowaniu stron internetowych w związku z pornografią dziecięcą. Podczas dyskusji zainicjowanej przez środowisko pozarządowe (Piotr Vagla Waglowski, Fundacja Panoptykon i in.). Fundacja przedstawiła 5 tez w sprawie blokowania stron internetowych, wypowiadając się jednoznacznie za blokowaniem stron.

W ostatecznym brzmieniu rozporządzenia wprowadzono możliwość, a nie - obligatoryjność, blokowania stron.

Obowiązujący tekst dyrektywy>>

 

<