Change language English Polski

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowi?y Nagrod? im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zas?u?onych w dzia?alno?ci na rzecz pomocy dzieciom. 

Pobierz folder o Nagrodzie im. Aliny Margolis-Edelman (pdf) >>

ZOBACZ folder nt. projektu wydawniczego - Fotobiografia Aliny Margolis-Edelman >>

W 1991 roku dr Alina Margolis-Edelman* – wybitna lekarka i dzia?aczka spo?eczna, nazywana pediatr? ?wiata, powo?a?a do ?ycia Fundacj? Dzieci Niczyje. Tym samym stworzy?a pierwsz? w tej cz??ci Europy organizacj? pozarz?dow? wielodyscyplinarnie pomagaj?c? dzieciom krzywdzonym. Doktor Margolis-Edelman by?a tak?e prezesem Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”.

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman wr?czana jest raz do roku osobom zas?u?onym w dzia?alno?ci na rzecz pomocy dzieciom. Laureata Nagrody wy?ania Kapitu?a w nast?puj?cym sk?adzie:
Aleksander Edelman
, Anna Edelman, Bo?ena Grzywaczewska, Marianna GrzywaczewskaUrszula Hibner, Agnieszka Holland (przewodnicz?ca), Maria Keller-Hamela, Tamara Ko?akowska, Liliana Sonik, Barbara Toru?czyk, Zofia Winawer oraz Edyta Wróblewska.

Laureat Nagrody otrzymuje statuetk?, nagrod? pieni??n? wysoko?ci 5000 z? oraz dyplom honorowy, a jego sylwetka zaprezentowana jest na ?amach Zeszytów Literackich (zobacz laureatów ).

Dla kogo jest nagroda?
Zapraszamy do zg?aszania kandydatów, którzy s? zaanga?owani w pomoc dzieciom.
Kandydatami mog? by? osoby zawodowo zajmuj?ce si? pomoc? dzieciom: dzia?acze spo?eczni, przedstawiciele o?wiaty, s?u?by zdrowia, opieki spo?ecznej, wymiaru sprawiedliwo?ci, policjanci, psycholodzy, pedagodzy itp.

 

Jak zg?osi? kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman?

Kandydatów do Nagrody nale?y zg?asza? na adres e-mail: nagroda@fdn.pl. Zg?oszenia mog? nadsy?a? osoby prywatne, organizacje pozarz?dowe, instytucje samorz?dowe i pa?stwowe. Zg?oszenie kandydata do Nagrody zawiera? musi:
•    Wype?niony wniosek zg?oszeniowy na temat dzia?alno?ci kandydata na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i jego osi?gni??,
•    CV kandydata

Formularz zg?oszenia, a tak?e regulamin konkursu i sk?ad kapitu?y Nagrody znajd? Pa?stwo poni?ej.  
 

Na zg?oszenia kandydatów czekamy do ko?ca marca ka?dego roku. Formularz zg?oszenia oraz regulamin Nagrody znajduj? si? na dole strony - w plikach do pobrania.


Zobacz Laureatów Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

 


*Alina Margolis-Edelman (1922-2008) - Patronka Nagrody

Alina Margolis-Edelman - wybitna lekarz i spo?ecznik, która ca?e swoje ?ycie po?wi?ci?a pomocy ludziom. W okresie okupacji ucz?szcza?a do Szko?y Piel?gniarskiej w warszawskim getto; prze?y?a po stronie aryjskiej walcz?c pó?niej w Powstaniu Warszawskim (odznaczona Krzy?em Walecznych). Z ruin Warszawy wynios?a na noszach swojego pó?niejszego m??a Marka Edelmana. Uko?czy?a studia medyczne, pracowa?a jako pediatra prowadz?c równie? dzia?alno?? badawcz?, organizowa?a system pomocy dzieciom cukrzycowym. Od 1970 roku we Francji, gdzie pracowa?a jako lekarz specjalizuj?cy si? w pomocy dzieciom krzywdzonym. Wspó?twórczyni organizacji Lekarze ?wiata, z ramienia której przebywa?a na misjach medycznych w wielu pa?stwach ?wiata. Odznaczona za pomoc uchod?com z Wietnamu, tzw. boat people. W okresie stanu wojennego z Francji pomaga?a opozycji „solidarno?ciowej”, prezes Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Po 1989 roku otworzy?a w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Spo?ecznym, a w 1991 roku za?o?y?a Fundacj? Dzieci Niczyje pomagaj?c? dzieciom krzywdzonym; organizowa?a równie? system leczenia dzieci niedos?ysz?cych. Do ?mierci we w?adzach Fundacji Dzieci Niczyje. By?a najlepszym przyjacielem i or?downikiem ludzi, a przede wszystkim dzieci chorych, krzywdzonych, opuszczonych. Odznaczona „Orderem U?miechu”. Imi? Aliny Margolis-Edelman nosi Praskie Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, a w XX-lecie dzia?alno?ci Fundacji ustanowiono nagrod? imienia Aliny Margolis-Edelman.

Pliki do pobrania