Change language English Polski

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie

Czas trwania: od lutego do czerwca 2004

Cel kampanii: Akcja po?wi?cona zosta?a problemowi uwodzenia dzieci w Internecie i rozpocz??a w Polsce dyskusj? na temat tego problemu.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizuj?ca: VA Strategic Communications.

Media: Prasa, Telewizja, Outdoor, Internet

Dzia?ania: Kampania medialna prowadzona pod has?em Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie to pierwszy projekt zrealizowany w ramach programu Dziecko w Sieci. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu mediów kampania uzyska?a widoczno?? na poziome ponad 70 proc. ogó?u Polaków (Gemius 2005).
W ramach kampanii prezentowane by?y reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe oraz zewn?trzne. Do akcji w??czy?o si?, m.in. 8 ogólnopolskich stacji telewizyjnych, 19 stacji radiowych, 33 tytu?y prasowe (ponad 120 publikacji reklamy) oraz blisko 200 portali i serwisów internetowych. Reklama zewn?trzna (billboardy oraz plakaty przystankowe) eksponowana by?a w 18 najwi?kszych miastach Polski.

Spot telewizyjny wykorzystany w kampanii, prezentuj?cy rozmow? na czacie pomi?dzy dziewczynk? (Ania) i doros?ym m??czyzn? podaj?cym si? za jej rówie?nika (Wojtek), do dzisiaj jest wykorzystywany w materia?ach telewizyjnych dotycz?cych przypadków pedofilii w Internecie. Przez tygodnik "Przekrój" zosta? uznany za jedn? z 20 reklam, które wstrz?sn??y Polsk?.

Materia?y:

Plakat

      

Spot telewizyjny

 

 

Kampania na ?wiecie

W 2008 roku kampania zosta?a zaadaptowana na ?otwie, Bu?garii i w Albanii.

Wi?cej na stronie programu Dziecko w Sieci