Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Programy i projekty

 • Dziecko w Sieci

  Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Kompleksowe działania badawcze, edukacyjne, medialne oraz pomocowe prowadzone są w ramach programu Dziecko w Sieci (dawniej: Akademia Bezpiecznego Internetu).

  Przejdź do strony programu
 • Dobry Rodzic - Dobry Start

  Dobry Rodzic – Dobry Start to pierwszy w Polsce program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (w wieku 0-6 lat). Aktywności prowadzone w ramach projektu mają wymiar zarówno ogólnopolski, jak i lokalny. Projekt rozpoczął się w 2007 roku pilotażem w wybranych dzielnicach Warszawy.

  Przejdź do strony programu
 • Bezpłatny Telefon Zaufania 116 111

  Celem Programu jest telefoniczne wsparcie dzieci i młodziezy w trudnych sytuacjach, działania edukacyjne promocyjne zachęcające młode osoby do szukania pomocy oraz korzystania z oferty telefonu. Telefon jest całkowicie bezpłatny oraz anonimowy.

  Przejdź do strony programu
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

  800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom.

  Przejdź do strony projektu
 • Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

  Program ma na celu poprawę sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych – karnych oraz cywilnych. Obejmuje działania edukacyjne dotyczące w szczególności udziału dziecka w czynności przesłuchania, wysłuchania oraz jego właściwej reprezentacji. Adresowany jest do profesjonalistów, dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

  Przejdź do strony programu
 • Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci

  Program ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie różnym formom komercyjnego wykorzystywania dzieci (min. handlowi ludźmi, wykorzystywaniu w prostytucji lub żebractwie) poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy profesjonalistów pracujących z dziećmi zagrożonymi ten problemem.

  Przejdź do strony programu
 • Dzieciństwo bez krzywdzenia - ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej

  Projekt „Dzieciństwo bez krzywdzenia” jest realizowany od 2005 roku i obejmuje swym zasięgiem Polskę, Bułgarię, Litwę, Łotwę, Mołdawię i Ukrainę. Koordynatorem projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje, która wraz z organizacjami partnerskimi podejmuje inicjatywy skierowane na polepszenie systemu ochrony dzieci w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Przejdź do strony programu
 • Działania lobbingowe

  Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

  Przejdź do strony projektu
 • Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

  Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom to sieć 22 placówek w Warszawie, gdzie dzieci dotknięte problemem wykorzystywania seksualnego mogą otrzymać pomoc. W skład Sieci wchodzą poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe z Warszawy. Placówki świadczą pomoc dla dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów.

  Przejdź do strony Programu
 • Chronimy Dzieci

  „Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. 

  Przejdź do strony programu
 • Krajowe Parnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą

  Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

  Przejdź do strony programu
 • Program grantowy "Bezpieczne dzieciństwo"

  Konkurs małych grantów Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The VELUX Foundations wspiera działania organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze środków konkursu grantowego dofinansowane są projekty przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przestępstw.

  Przejdź do strony programu
 • Program badawczy

  Projekty badawcze mające na celu analizę problemu krzywdzenia dzieci w Polsce.

  Przejdź do strony programu
 • Sieciaki

  Sieciaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rosnące zainteresowanie najmłodszych internautów serwisami społecznościowymi. W portalu uwzględniono aktualne trendy i zjawiska związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci, zastosowano również najnowsze rozwiązania techniczne.

  Przejdź do strony projektu
 • Platforma e-learning Dziecko w sieci

  Platforma e-learning kampanii "Dziecko w Sieci" oferuje kursy z zakresu bezpieczeństwa dzieci online. Narzędzie daje zaawansowane możliwości w zakresie wykorzystania go do edukacji szkolnej. Kursy mogą być również pomocą edukacyjną dla rodziców lub ofertą dla młodych internautów, którzy z własnej inicjatywy poszukują wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z mediów elektronicznych.

  Projekt realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange i stanowi element programu Safer Internet w Polsce.

  Przejdź do e-learningu
 • Cosmogolem

  CosmoGolem to symbol praw dziecka. Jest reprezentantem zaufania, pomagacza i wybawcy najmłodszych. Stołeczny Golem powstał z myślą o dzieciach, które potrzebują pomocy, nadziei i odwagi.
  Opiekuje się dziecięcymi marzeniami – w jego sercu znajduje się okienko, poprzez które można wrzucać do środka spisane na kartkach życzenia, postanowienia i marzenia. Nikt ich stamtąd nie wyjmie, pozostaną pod opieką Golema.

  Przejdź do strony projektu
 • Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce

  Kodeks Postępowania, to międzynarodowe narzędzie, promujące społeczną odpowiedzialność biznesu w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji pozarządowej ECPAT Sweden, przy rekomendacji UNICEF oraz Światowej Organizacji Turystyki. Fundacja Dzieci Niczyje pełni rolę przedstawiciela Kodeksu Postępowania.

  Przejdź do strony projektu