Change language English Polski

Nr 1 (26) 2009 Cyberprzemoc

List od redakcji

TEORIA

Przemoc rówie?nicza z u?yciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki
?ukasz Wojtasik

Agresja elektroniczna dzieci i m?odzie?y – ró?ne wymiary zjawiska
Jacek Py?alski

Skutki cyberbullyingu – oskar?enie czy obrona technologii?
Michel Walrave, Wannes Heirman

Mo?liwo?ci odpowiedzialno?ci prawnej za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich
Justyna Podlewska

BADANIA

Czy n?kanie za po?rednictwem Internetu jest form? przemocy rówie?niczej? Analiza zjawiska n?kania online przez znajomych rówie?ników i przez sprawców znanych wy??cznie z sieci
Janis Wolak, Kimberly Mitchell, David Finkelhor

Przemoc rówie?nicza a media elektroniczne
?ukasz Wojtasik

Rodzice wobec zagro?e? dzieci w Internecie
?ukasz Wojtasik

Wp?yw kontaktu zapo?redniczonego przez komputer na nasilenie zachowa? antyspo?ecznych i cyberprzemocy
Julia Barli?ska

PRAKTYKA

Profilaktyka cyberprzemocy – przyk?ady dzia?a? z Polski i ?wiata
Agnieszka Wrzesie?

System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy
Anna Borkowska, Dorota Macander

Cyberprzemoc w do?wiadczeniach Helpline.org.pl
Weronika Sobierajska