Change language English Polski

Nr 1 (6) 2004 Dziecko jako ?wiadek w procedurach prawnych

List od redakcji

TEORIA

Mi?dzynarodowe standardy ochrony ofiar przest?pstw
Monika Sajkowska, Jolanta Szyma?czak

Przes?uchanie dziecka w polskiej procedurze karnej - zagadnienie ogólne
Violetta Kwiatkowska-Darul

Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotycz?cych ochrony prawnej ma?oletnich
Anna Weso?owska

Przygotowanie dziecka do roli ?wiadka w s?dzie - podej?cie interdyscyplinarne
Julie Lipovsky, Paul Stern

Kryteria oceny wiarygodno?ci zezna? dzieci
Ewa Gruza

Fazy rozwojowe a metody przes?uchania dzieci
Ma?gorzata Toeplitz-Winiewska

Podatno?? na sugesti? dziecka - zarys teoretyczny
Monika Zielona-Jenek

Podatno?? dzieci na sugesti?: ustalenia badawcze i ich implkacje dla przes?uchiwania dzieci
L.Dennison Reed

Wp?yw traumy na funkcjonowanie dziecka-?wiadka
Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzy?ska-Mesterhazy

BADANIA

Rozszerzona diagnoza s?dowa w wypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego: wieloo?rodkowe badanie terenowe
Connie Carnes, Charles Wilson, Debra Nelson-Gardell, Ute Cornelia Orgassa

Kazirodztwo czy "tylko" konflikt rodzinny? trudno?ci diagnostyczne
Teresa Ja?kiewicz-Obydzi?ska, Alicja Czerederecka

PRAKTYKA

Pomoc dzieciom-ofiarom przest?pstw w Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" Fundacji Dzieci Niczyje
Jolanta Zmarzlik

Kampania "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski"
Monika Sajkowska

Przyjazny pokój przes?ucha? dzieci w O?rodku Pomocy Rodzinie w ?odzi
Wojciech Janicki

Programy ochrony dzieci-ofiar przest?pstw realizowane przez policj?
Jacek Kubik

Holenderska polityka spo?eczno-zdrowotna i prawna wobec dziecka-ofiary krzywdzenia oraz ?wiadka w procedurach
karnych

El?bieta Mlicka

Post?powanie wobec ma?oletnich ofiar wykorzystywania seksualnego ? przypadek wychowanek z domu dziecka w X
Jacek Ciechanowski

WYDARZENIA

2004 Rokiem Dzieci - Ofiar Przest?pstw
I Konferencja Naukowa "Profilaktyka i terapia zespo?u dziecka krzywdzonego"
XIV Konferencja Psychologii i Prawa
VIII Ogólnopolska Konferencja nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie "Domy dla dzieci!"
Konferencja "Edukacja i s?u?by socjalne jako czynnik integracji uchod?ców i imigrantów w spo?ecze?stwach ielokulturowych"