Change language English Polski

O kampanii

Kampania spo?eczna „S?owa rani? na ca?e ?ycie“, 2012 r.

Akcja "S?owa rani? na ca?e ?ycie" to kampania spo?eczna, której celem jest wzrost ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa - w szczególno?ci rodziców - ?e przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obra?liwe etykiety), niesie za sob? d?ugotrwa?e negatywne konsekwencje, wp?ywaj?ce zarówno na obecne, jak i przysz?e funkcjonowanie dziecka.

Zobacz wi?cej informacji o konsekwencjach przemocy werbalnej wobec dzieci >>

Przy??cz si?>>

Inicjatorem kampanii "S?owa rani? na ca?e ?ycie" jest Fundacja Dzieci Niczyje. Akcja jest wspó?organizowana przez PARTNERÓW BIZNESOWYCH oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?:

Stowarzyszenie „Siemacha” (Kraków, Rzeszów)

 

Stowarzyszenie SIEMACHA jest jedn? z najwi?kszych w Polsce organizacji spo?ecznych, która od osiemnastu lat zapewnia m?odym ludziom warunki dynamicznego rozwoju dzi?ki starannej syntezie wychowania, sportu i terapii. Stowarzyszenie prowadzi ogólnopolsk? sie? 25 specjalistycznych placówek, z których korzysta blisko 2500 dzieci dziennie.

SIEMACHA prowadzi dwa Centra Rozwoju Com-Com Zone, a tak?e realizuje wyj?tkowy w skali Europy projekt „SIEMACHA w galeriach”, którego celem jest wprowadzenie oferty spo?ecznej do nowoczesnych centrów handlowych. Przyk?adem jest placówka SIEMACHY w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. W ramach stowarzyszenia dzia?a równie? Krakowski Instytut Psychoterapii (KIP), który prowadzi cztery oddzia?y: trzy w Krakowie oraz jeden w Rzeszowie. Dzieci, m?odzie? oraz doro?li bezp?atnie otrzymuj? w nim specjalistyczn? pomoc z zakresu poradnictwa i terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzin.

Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y „Szansa” w G?ogowie

 

Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y SZANSA w G?ogowie jest organizacj? pozarz?dow?, która powsta?a w roku 1999 jako inicjatywa grupy profesjonalistów zainteresowanych niesieniem pomocy dzieciom-ofiarom przemocy.

Zespó? realizatorów tworzy grupa osób z ró?nych grup zawodowych, co pozwala , by pomoc niesiona ofiarom krzywdzenia by?a prowadzona w sposób profesjonalny i wielodyscyplinarny. Liczne szkolenia, udzia? w wielu konferencjach, wspó?praca z wiod?cymi organizacjami w kraju i zagranic? pozwoli?y stworzy? w SZANSIE wielodyscyplinarny zespó? osób dobrze przygotowany do prowadzenia bie??cej pracy z ofiarami krzywdzenia, ich rodzinami oraz do prowadzenia szkole? z innymi grupami zawodowymi. SZANSA  zasi?giem swojego dzia?ania obejmuje ca?e województwo dolno?l?skie- realizuje projekty zwi?zane z przeciwdzia?aniem krzywdzeniu dzieci, tworzeniem systemowych lokalnych rozwi?za? s?u??cych ochronie najm?odszych. Przy realizacji swoich projektów Stowarzyszenie wspó?pracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i profesjonalistami zajmuj?cymi si? pomoc? dzieciom, w tym tak?e z samorz?dami lokalnymi. ?ci?le wspó?pracuje ze szko?ami, gdzie prowadzone s? zaj?cia edukacyjne z dzie?mi, szkolenia dla nauczycieli o tematyce przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci.

Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie

 

Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim istnieje od 8 lat. Od pocz?tku wa?nym obszarem jego dzia?alno?ci jest praca na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji ?yciowej. Stowarzyszenie udziela rodzinom potrzebuj?cym wsparcia rzeczowego w postaci paczek ?ywno?ciowych, ubra?, pomocy dydaktycznych, po?redniczy w przekazywaniu u?ywanych mebli, sprz?tu AGD, zabawek edukacyjnych i ksi??ek dla dzieci. Prowadzi Fundusz Julka i Oskara, którego misj? jest wspieranie rehabilitacji i leczenia chorych dzieci i m?odzie?y z terenu powiatu tomaszowskiego. Wolontariusze udzielaj? bezp?atnych porad prawnych i obywatelskich mieszka?com powiatu. Stowarzyszenie organizuje szkolenia i warsztaty zarówno dla osób zagro?onych marginalizacj? (tu np. zaj?cia psychoedukacyjne dla rodziców), jak te? do profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i ich rodzinami (diagnoza dziecka krzywdzonego, przes?uchanie ma?oletniego ?wiadka, praca z trudnym klientem). Prowadz?c programy stypendialne wspiera zdoln?, aktywn? i niezamo?n? m?odzie? z terenu powiatu - od 2009 roku przekazano w ramach tego dzia?ania stypendia 54 uczniom szkó? wszystkich szczebli. Realizuj?c program grantowy w programie „Dzia?aj lokalnie” PAFW dofinansowuje inicjatywy maj?ce na celu aktywizacj? spo?eczno?ci lokalnej, nauk? konstruktywnego sp?dzania czasu wolnego przez dzieci i m?odzie?, wsparcie rodzin na terenach popegeerowskich i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym, wsparcie kompetencji rodzicielskich. Stowarzyszenie podejmuje ró?norodne dzia?ania stanowi?ce profilaktyk? zaburze? funkcjonowania m?odzie?y w ?rodowisku rodzinnym i rówie?niczym: m.in. prowadzi klub wolontariusza, sekcj? boksersk?, dru?yn? wojów, organizuje koncerty, wyda?o zbiór wierszy pisanych przez m?odzie?. Wszystkie te inicjatywy wpisuj? si? w misj? Stowarzyszenia, jak? jest wszechstronny rozwój spo?eczno?ci lokalnej./p>

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „GIGANT” w Rudzie ?l?skiej

 

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „GIGANT” powsta?o 2002 roku w Gliwicach. Siedzib? oraz miejscem g?ównych dzia?a? stowarzyszenia jest miasto Ruda ?l?ska. Stowarzyszenie realizuje równie? projekty w mie?cie Gliwice. Stowarzyszenie realizuje programy psychoprofilaktyczne i socjoterapeutyczne, obejmuj?ce pedagogik? uliczn?, psychologiczne leczenie domowe i treningi umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców. Prowadzi grupy psychoterapeutyczne i artyterapeutyczne (teatr ta?ca) dla dzieci i m?odzie?y oraz zaj?cia sportowe z elementami socjoterapii. Stowarzyszenie organizuje równie? wyjazdy i wycieczki dla dzieci, m?odzie?y i ich rodzin. G?ówne cele dzia?alno?ci Stowarzyszenia skupiaj? si? wokó? psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i m?odzie?y, wywodz?cych si? ze ?rodowisk zagro?onych patologiami i patologicznych oraz wspomaganie rozwoju i funkcjonowania rodziny.

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” powsta?o w 1993 r. na Podkarpaciu z inicjatywy grupy profesjonalistów psychologów, pedagogów, socjologów, nauczycieli pracuj?cych w obszarze psychologicznego wsparcia, wychowania, edukacji i profilaktyki. Od 2002 roku dzia?a Oddzia? Stowarzyszenia w Krakowie. Od 2008 roku stowarzyszenie prowadzi Stalowowolski O?rodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Podstawow? forma naszej dzia?alno?ci s? programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, diagnozy grup i organizacji oraz doradztwo psychologiczne. Realizuj?c nasze programy opieramy si? na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, coachingu. SRPP „Integracja” skupia w swoich szeregach 42 trenerów stowarzyszenia, w tym 4 trenerów warsztatu I st.PTP, 8 trenerów warsztatu i treningu II st. PTP i 5 superwizorów PTP.

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" we Wroc?awiu

 

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” we Wroc?awiu jest organizacj? po?ytku publicznego prowadz?c? placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze ?rodków Gminy Wroc?aw. Stowarzyszenie prowadzi Zespó? Ognisk Wychowawczych oraz ?wietlic? ?rodowiskow? - Centrum dla Dzieci i M?odzie?y - "Nowy Dwór"i ?wietlic? ?rodowiskow? przy SP' 99.

Zespó? Ognisk Wychowawczych jest specjalistyczn? placówk? opieku?czo – wychowawcz? wsparcia dziennego o charakterze profilaktycznym. Stanowi miejsce po?rednie pomi?dzy domem rodzinnym, a instytucj? opieki ca?kowitej nad dzie?mi i m?odzie??. Pomaga dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji ?yciowej, wspiera rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opieku?czych i wychowawczych. Zapewnia kompleksow? i systematyczn? pomoc rodzinie i dzieciom sprawiaj?cym trudno?ci wychowawcze, edukacyjne, zagro?onym demoralizacj?, przest?pczo?ci? lub uzale?nieniami. Placówka wspó?pracuje równie? ze szko?ami wychowanków, o?rodkami pomocy spo?ecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami, które wspieraj? rodzin? w rozwi?zywaniu jej problemów.

Tym co wyró?nia Ogniska Wychowawcze od innych placówek opieku?czo – wychowawczych jest to, i? zapewniaj? kompleksowe oddzia?ywanie na ca?? rodzin? wychowanka. Jest ona otoczona szczególnym, zainteresowaniem, opiek? i wsparciem ze stony pracowników Ogniska. Znaczy to, i? systematyczno?? pracy z wychowankiem obejmuje takie obszary jak: post?py w nauce, kontakty z rówie?nikami i szko?? oraz sytuacj? rodzinn? i ?yciow?.

Ogniska funkcjonuj? przez ca?y rok we wszystkie dni robocze, organizuj? równie? wypoczynek letni i zimowy podopiecznym (ferie zimowe, wakacje), co jest znakomitym uzupe?nieniem ca?orocznego oddzia?ywania pedagogicznego i terapeutycznego na wychowanka i jego rodzin?.

Nasza praca opieku?czo-wychowawcza opiera si? na zapewnieniu dziecku prawa do:

  • wychowania w rodzinie
  • stabilnego ?rodowiska wychowawczego
  • traktowania w sposób sprzyjaj?cy poczuciu warto?ci i godno?ci osobistej
  • kszta?cenia, rozwijania uzdolnie?, zainteresowa?, zabawy i wypoczynku
  • indywidualno?ci

Organizujemy równie? pomoc materialn? i ?ywno?ciow? dla rodzin podopiecznych we wspó?pracy z Wroc?awskim Bankiem ?ywno?ci oraz innymi darczy?cami.

Ponadto przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”, gdzie mo?na uzyska? pomoc psychologiczn? i psychoterapeutyczn?.

Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolsk? organizacj? po?ytku publicznego. Od 30 lat dzia?a w zakresie ochrony praw i interesów dziecka. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci w tym do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej. Swoj? misj? KOPD realizuje poprzez dzia?alno?? na terenie Warszawy i 23 oddzia?y terenowe w ca?ej Polsce.  Oferta KOPD to dzia?alno?? psychologiczno-terapeutyczna, grupy terapeutyczne dla rodziców i dzieci, dzia?alno?? interwencyjna, mediacyjna, porady prawne oraz diagnozy psychologiczno-seksuologiczne. Komitet prowadzi równie? bogat? dzia?alno?? szkoleniow? w tym m.in. szkolenia dla specjalistów, warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców, wyk?ady otwarte. Szkoli przysz?ych specjalistów w ramach programu sta?owego. Prowadzi równie? dzia?alno?? wydawnicz? oraz zajmuje si? popularyzacj? praw dziecka.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

 

Nadrz?dnym celem naszej dzia?alno?ci jest ochrona praw i interesów dzieci, a w szczególno?ci: podejmowanie interwencji w sprawach dzieci oraz niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym, konsultacje, porady i mediacje rodzinne, przeciwdzia?anie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie oko?orozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpo?redniej opieki nad nim, upowszechnianie i propagowanie znajomo?ci praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a tak?e ujawnianie ich naruszania w ?yciu spo?ecznym i rodzinnym, prowadzenie O?rodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkni?tych przemoc? domow? oraz rodzin w kryzysie (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna), prowadzenie „Pokoju Przyjaznych Przes?ucha?”, dzia?alno?? psychoedukacyjna, edukacyjno-profilaktyczna i szkoleniowa.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu prowadzi ju? swoj? dzia?alno?? 28 lat. Misj? stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdzia?anie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. 

G?ównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta TKOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedba? i niew?a?ciwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, m?odzie?y oraz ich rodzin i opiekunów. Ponadto opiniuje na zlecenie s?dów i prokuratur w zakresie spraw rozwodowych, regulacji kontaktów dzieci z rodzicami, wykorzystania seksualnego, prowadzi diagnoz? i terapi? oraz organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje.

W Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu funkcjonuj? m.in.: Pozna?ska Poradnia Rodzinna, Zespó? Informacyjno – Konsultacyjny, O?rodek Mediacji, Biuro Prawne, O?rodek Diagnoz i Opinii S?dowych oraz O?rodek Profilaktyki i Edukacji.

 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie

 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” powsta?o w 2001r. w odpowiedzi na lokaln? potrzeb? poszerzania oferty profesjonalnej pomocy rodzinom znajduj?cym si? w kryzysach, szczególnie tych spowodowanych przemoc?.  Dzisiaj prowadzone s? 4 o?rodki:  Gminny O?rodek Wsparcia Rodziny w Przec?awiu (od 2006), Gminny O?rodek Wsparcia Rodziny w Do?ujach (od 2007), O?rodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przest?pstwem (od 2009) i Centrum Integracji Spo?ecznej „SOS”  (od 2009). Szczególna uwaga Stowarzyszenia skierowana jest w kierunku dzieci – ofiar przest?pstw i krzywdzenia. W ramach O?rodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przest?pstwem dzia?a Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym i Centrum Pomocy Rodzicom Ma?ych Dzieci, gdzie ?wiadczona jest interdyscyplinarna i bogata metodologicznie pomoc dzieciom i rodzicom w postaci konsultacji indywidualnych i rodzinnych, warsztatów, spotka?. Stowarzyszenie organizuje szkolenia i konferencje dla zachodniopomorskich profesjonalistów w obszarze przeciwdzia?ania przemocy.

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie

 ul. Energetyków 10,  70-656 Szczecin.

www.sos.home.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

TKOPD  w Zielonej Górze w czerwcu b.r. uko?czy 24 lata istnienia i dzia?ania na terenie Zielonej Góry i ca?ego województwa Lubuskiego. Od 15 lat mamy swoj? siedzib? w 1 pi?trowym budynku b?d?cym w naszym bezp?atnym u?yczeniu od Urz?du  Miasta. Prowadzimy OIK z szeroko zakrojonym poradnictwem  specjalistycznym: psychologicznym, pedagogicznym, prawnym,  logopedycznym, socjalnym, mediacjami rodzinnymi, ?wietlic?  profilaktyczno-wychowawcz?, schronisko dla Matki i Dziecka, 4 mieszkania  chronione, ca?odobowy telefon zaufania dla osób doznaj?cych przemocy domowej,  grupy wsparcia dla kobiet-ofiar przemocy, poza o?rodkiem nasi specjali?ci pracuj? ze sprawcami przemocy, w szko?ach realizujemy programy propaguj?ce prawa dziecka, trwa te? edukacja uczniów i nauczycieli zwi?zana z
rozpoznawaniem i zapobieganiem przemocy domowej, a tak?e edukacja m?odych  ojców i matek zwi?zana z odpowiedzialnym rodzicielstwem, wspó?pracujemy ?ci?le z policj?, s?dami, o?rodkami pomocy spo?ecznej, kuri?
diecezjaln?, podobn? organizacj? na terenie Niemiec.

Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie

Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "HOMINI" istnieje od czerwca 2004r. Powsta?a z inicjatywy i zaanga?owania wielu osób z ró?nych ?rodowisk, którym bliski jest los dziecka krzywdzonego i potrzebuj?cego. Bardzo liczn? grup? cz?onków Towarzystwa stanowi?: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy S?du, urz?du miasta.

Prezesem HOMINI jest p. Maria Janowska

Szczegó?owe cele Towarzystwa:
* Wspieranie rodziny w trosce o prawid?owy rozwój psychiczny, fizyczny dziecka.
* Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia.
* Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
* Udzielanie pomocy dzieciom i m?odzie?y niepe?nosprawnej oraz ich rodzicom i nauczycielom.
* Pomoc dziecku i m?odzie?y z zaburzeniami rozwojowymi na rzecz wyrównywania szans spo?ecznych i edukacyjnych.
* Profilaktyka w zakresie patologii spo?ecznej dzieci i m?odzie?y. Promocja zdrowia we wszystkich ?rodowiskach rozwoju dzieci.
* Udzielanie wsparcia psychologicznego i podstawowej wiedzy w zakresie post?powania w sadzie i prokuraturze w zakresie istniej?cych przepisów prawa,
* Udzielanie informacji o mo?liwych formach pomocy rodzinie: pomoc socjalna, medyczna, psychologiczna,
* Udzielanie wsparcia psychicznego rodzinie w sytuacji kryzysu
* Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w procedurach przes?uchania
* Kilku cz?onków HOMINI posiada kwalifikacje i prowadz? dy?ury
"Opiekun dziecka ofiary przest?pstwa", niektórzy z nich prowadza w ramach CPDiPR prowadza warsztaty dla rodziców "Bez klapsa, jak z szacunkiem i mi?o?ci? wyznacza? dziecku granice"
* Przygotowywanie wypoczynku letniego i zimowego, podczas którego realizowane s? programy terapeutyczne, dla dzieci ze ?rodowisk dysfunkcyjnych

HOMINI jest ?ci?le powi?zane w swojej dzia?alno?ci z Centrum Pomocy
Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze

Stowarzyszenie istnieje od 1957 roku. Dzia?amy na rzecz dzieci, m?odzie?y, doros?ych oraz rodzin.  Nasza misja to: edukowa? w dziedzinie zdrowia seksualnego, profilaktyki oraz pomaga? osobom marginalizowanym.

Oddzia? w Zielonej Górze zajmuje si?: poradnictwem psychologicznym i specjalistycznym, terapi? psychologiczna, prowadzimy edukacj?  dla dzieci i m?odzie?y, doradztwem w zakresie  HIV/AIDS z ofert? bada?, szkoleniami dla ró?nych grup zawodowych nt. seksualno?ci, przemocy (w tym  seksualnej), ryzykownych zachowa? m?odzie?y, itp., organizowaniem akcji edukacyjnych, np. „Mi?o??, m?odo??, odpowiedzialno??" podczas Przystanku  Woodstock  i inne, wydawaniem ulotek, materia?ów edukacyjnych, organizowaniem seminariów i konferencji po?wi?conych zagadnieniom seksualno?ci cz?owieka, wychowania seksualnego, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „KLANZA” - Oddzia? Bia?ostocki.

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddzia? Bia?ostocki

organizacja pozarz?dowa, skupiaj?ca osoby aktywne, poszukuj?ce nowych rozwi?za? zmierzaj?cych do zmiany rzeczywisto?ci edukacyjnej.  Uznajemy, ?e ka?dy cz?owiek ma potencja? twórczy i mo?e si? rozwija?.

Prowadzimy Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny placówk? udzielaj?c? kompleksowej pomocy dzieciom- ofiarom przemocy i ich rodzinom. Realizujemy szereg projektów profilaktycznych i pomocowych na rzecz przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci i przemocy w rodzinie na terenie miasta Bia?egostoku oraz województwa podlaskiego.

 

Akcja "S?owa rani? na ca?e ?ycie" jest realizowana w partnerstwie z firmami: Publicis (przygotowanie kreacji reklamowej na

zasadzie pro bono), Getty Images (udost?pnienie fotografii), Ströer (reklama zewn?trzna), Bli?ej Przedszkola (promocja materia?ów edukacyjnych), kampaniespoleczne.pl, Instytut Monitorowania Mediów (monitoring mediów), digital wonderland (dzia?ania internetowe).

Kampania realizowana jest w okresie kwiecie?-maj 2012 r. W dzia?aniach reklamowych wykorzystywana jest reklama zewnetrzna, reklama prasowa, spoty radiowe, reklama ambientowa oraz dzia?ania internetowe.

Pobierz materia?y kampanii:

- ulotka (pobierz plik pdf, 2 MB)

- plakat (pobierz plik pdf, 1,6 MB)

- spot radiowy (pos?uchaj >>)

- spot z centrum handlowego (pos?uchaj >>)

- scenariusz zaj?? dla rodziców nt. przemocy werbalnej (pobierz, pdf - 267 KB)

- gad?et kampanii – gumka do ?cierania (zobacz)

Do??cz do akcji na portalu Facebook!