Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

O kampanii

Kampania społeczna „Słowa ranią na całe życie“, 2012 r.

Akcja "Słowa ranią na całe życie" to kampania społeczna, której celem jest wzrost świadomości społeczeństwa - w szczególności rodziców - że przemoc werbalna (krzyk, wyzwiska, obraźliwe etykiety), niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie dziecka.

Zobacz więcej informacji o konsekwencjach przemocy werbalnej wobec dzieci >>

Przyłącz się>>

Inicjatorem kampanii "Słowa ranią na całe życie" jest Fundacja Dzieci Niczyje. Akcja jest współorganizowana przez PARTNERÓW BIZNESOWYCH oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą:

Stowarzyszenie „Siemacha” (Kraków, Rzeszów)

 

Stowarzyszenie SIEMACHA jest jedną z największych w Polsce organizacji społecznych, która od osiemnastu lat zapewnia młodym ludziom warunki dynamicznego rozwoju dzięki starannej syntezie wychowania, sportu i terapii. Stowarzyszenie prowadzi ogólnopolską sieć 25 specjalistycznych placówek, z których korzysta blisko 2500 dzieci dziennie.

SIEMACHA prowadzi dwa Centra Rozwoju Com-Com Zone, a także realizuje wyjątkowy w skali Europy projekt „SIEMACHA w galeriach”, którego celem jest wprowadzenie oferty społecznej do nowoczesnych centrów handlowych. Przykładem jest placówka SIEMACHY w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. W ramach stowarzyszenia działa również Krakowski Instytut Psychoterapii (KIP), który prowadzi cztery oddziały: trzy w Krakowie oraz jeden w Rzeszowie. Dzieci, młodzież oraz dorośli bezpłatnie otrzymują w nim specjalistyczną pomoc z zakresu poradnictwa i terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzin.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie

 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie jest organizacją pozarządową, która powstała w roku 1999 jako inicjatywa grupy profesjonalistów zainteresowanych niesieniem pomocy dzieciom-ofiarom przemocy.

Zespół realizatorów tworzy grupa osób z różnych grup zawodowych, co pozwala , by pomoc niesiona ofiarom krzywdzenia była prowadzona w sposób profesjonalny i wielodyscyplinarny. Liczne szkolenia, udział w wielu konferencjach, współpraca z wiodącymi organizacjami w kraju i zagranicą pozwoliły stworzyć w SZANSIE wielodyscyplinarny zespół osób dobrze przygotowany do prowadzenia bieżącej pracy z ofiarami krzywdzenia, ich rodzinami oraz do prowadzenia szkoleń z innymi grupami zawodowymi. SZANSA  zasięgiem swojego działania obejmuje całe województwo dolnośląskie- realizuje projekty związane z przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, tworzeniem systemowych lokalnych rozwiązań służących ochronie najmłodszych. Przy realizacji swoich projektów Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i profesjonalistami zajmującymi się pomocą dzieciom, w tym także z samorządami lokalnymi. Ściśle współpracuje ze szkołami, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne z dziećmi, szkolenia dla nauczycieli o tematyce przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie

 

Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim istnieje od 8 lat. Od początku ważnym obszarem jego działalności jest praca na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie udziela rodzinom potrzebującym wsparcia rzeczowego w postaci paczek żywnościowych, ubrań, pomocy dydaktycznych, pośredniczy w przekazywaniu używanych mebli, sprzętu AGD, zabawek edukacyjnych i książek dla dzieci. Prowadzi Fundusz Julka i Oskara, którego misją jest wspieranie rehabilitacji i leczenia chorych dzieci i młodzieży z terenu powiatu tomaszowskiego. Wolontariusze udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom powiatu. Stowarzyszenie organizuje szkolenia i warsztaty zarówno dla osób zagrożonych marginalizacją (tu np. zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców), jak też do profesjonalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami (diagnoza dziecka krzywdzonego, przesłuchanie małoletniego świadka, praca z trudnym klientem). Prowadząc programy stypendialne wspiera zdolną, aktywną i niezamożną młodzież z terenu powiatu - od 2009 roku przekazano w ramach tego działania stypendia 54 uczniom szkół wszystkich szczebli. Realizując program grantowy w programie „Działaj lokalnie” PAFW dofinansowuje inicjatywy mające na celu aktywizację społeczności lokalnej, naukę konstruktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, wsparcie rodzin na terenach popegeerowskich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie kompetencji rodzicielskich. Stowarzyszenie podejmuje różnorodne działania stanowiące profilaktykę zaburzeń funkcjonowania młodzieży w środowisku rodzinnym i rówieśniczym: m.in. prowadzi klub wolontariusza, sekcję bokserską, drużynę wojów, organizuje koncerty, wydało zbiór wierszy pisanych przez młodzież. Wszystkie te inicjatywy wpisują się w misję Stowarzyszenia, jaką jest wszechstronny rozwój społeczności lokalnej./p>

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „GIGANT” w Rudzie Śląskiej

 

Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „GIGANT” powstało 2002 roku w Gliwicach. Siedzibą oraz miejscem głównych działań stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska. Stowarzyszenie realizuje również projekty w mieście Gliwice. Stowarzyszenie realizuje programy psychoprofilaktyczne i socjoterapeutyczne, obejmujące pedagogikę uliczną, psychologiczne leczenie domowe i treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prowadzi grupy psychoterapeutyczne i artyterapeutyczne (teatr tańca) dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia sportowe z elementami socjoterapii. Stowarzyszenie organizuje również wyjazdy i wycieczki dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Główne cele działalności Stowarzyszenia skupiają się wokół psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologiami i patologicznych oraz wspomaganie rozwoju i funkcjonowania rodziny.

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli

 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” powstało w 1993 r. na Podkarpaciu z inicjatywy grupy profesjonalistów psychologów, pedagogów, socjologów, nauczycieli pracujących w obszarze psychologicznego wsparcia, wychowania, edukacji i profilaktyki. Od 2002 roku działa Oddział Stowarzyszenia w Krakowie. Od 2008 roku stowarzyszenie prowadzi Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Podstawową forma naszej działalności są programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnozy grup i organizacji oraz doradztwo psychologiczne. Realizując nasze programy opieramy się na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, coachingu. SRPP „Integracja” skupia w swoich szeregach 42 trenerów stowarzyszenia, w tym 4 trenerów warsztatu I st.PTP, 8 trenerów warsztatu i treningu II st. PTP i 5 superwizorów PTP.

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" we Wrocławiu

 

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” we Wrocławiu jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą placówki wsparcia dziennego dofinansowane ze środków Gminy Wrocław. Stowarzyszenie prowadzi Zespół Ognisk Wychowawczych oraz świetlicę środowiskową - Centrum dla Dzieci i Młodzieży - "Nowy Dwór"i świetlicę środowiskową przy SP' 99.

Zespół Ognisk Wychowawczych jest specjalistyczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego o charakterze profilaktycznym. Stanowi miejsce pośrednie pomiędzy domem rodzinnym, a instytucją opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą. Pomaga dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wspiera rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Zapewnia kompleksową i systematyczną pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze, edukacyjne, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Placówka współpracuje również ze szkołami wychowanków, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami, które wspierają rodzinę w rozwiązywaniu jej problemów.

Tym co wyróżnia Ogniska Wychowawcze od innych placówek opiekuńczo – wychowawczych jest to, iż zapewniają kompleksowe oddziaływanie na całą rodzinę wychowanka. Jest ona otoczona szczególnym, zainteresowaniem, opieką i wsparciem ze stony pracowników Ogniska. Znaczy to, iż systematyczność pracy z wychowankiem obejmuje takie obszary jak: postępy w nauce, kontakty z rówieśnikami i szkołą oraz sytuację rodzinną i życiową.

Ogniska funkcjonują przez cały rok we wszystkie dni robocze, organizują również wypoczynek letni i zimowy podopiecznym (ferie zimowe, wakacje), co jest znakomitym uzupełnieniem całorocznego oddziaływania pedagogicznego i terapeutycznego na wychowanka i jego rodzinę.

Nasza praca opiekuńczo-wychowawcza opiera się na zapewnieniu dziecku prawa do:

  • wychowania w rodzinie
  • stabilnego środowiska wychowawczego
  • traktowania w sposób sprzyjający poczuciu wartości i godności osobistej
  • kształcenia, rozwijania uzdolnień, zainteresowań, zabawy i wypoczynku
  • indywidualności

Organizujemy również pomoc materialną i żywnościową dla rodzin podopiecznych we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności oraz innymi darczyńcami.

Ponadto przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Od 30 lat działa w zakresie ochrony praw i interesów dziecka. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci w tym do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej. Swoją misję KOPD realizuje poprzez działalność na terenie Warszawy i 23 oddziały terenowe w całej Polsce.  Oferta KOPD to działalność psychologiczno-terapeutyczna, grupy terapeutyczne dla rodziców i dzieci, działalność interwencyjna, mediacyjna, porady prawne oraz diagnozy psychologiczno-seksuologiczne. Komitet prowadzi również bogatą działalność szkoleniową w tym m.in. szkolenia dla specjalistów, warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców, wykłady otwarte. Szkoli przyszłych specjalistów w ramach programu stażowego. Prowadzi również działalność wydawniczą oraz zajmuje się popularyzacją praw dziecka.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

 

Nadrzędnym celem naszej działalności jest ochrona praw i interesów dzieci, a w szczególności: podejmowanie interwencji w sprawach dzieci oraz niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym, konsultacje, porady i mediacje rodzinne, przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie okołorozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, upowszechnianie i propagowanie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową oraz rodzin w kryzysie (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna), prowadzenie „Pokoju Przyjaznych Przesłuchań”, działalność psychoedukacyjna, edukacyjno-profilaktyczna i szkoleniowa.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu prowadzi już swoją działalność 28 lat. Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. 

Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta TKOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów. Ponadto opiniuje na zlecenie sądów i prokuratur w zakresie spraw rozwodowych, regulacji kontaktów dzieci z rodzicami, wykorzystania seksualnego, prowadzi diagnozę i terapię oraz organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje.

W Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu funkcjonują m.in.: Poznańska Poradnia Rodzinna, Zespół Informacyjno – Konsultacyjny, Ośrodek Mediacji, Biuro Prawne, Ośrodek Diagnoz i Opinii Sądowych oraz Ośrodek Profilaktyki i Edukacji.

 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie

 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” powstało w 2001r. w odpowiedzi na lokalną potrzebę poszerzania oferty profesjonalnej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysach, szczególnie tych spowodowanych przemocą.  Dzisiaj prowadzone są 4 ośrodki:  Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Przecławiu (od 2006), Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Dołujach (od 2007), Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (od 2009) i Centrum Integracji Społecznej „SOS”  (od 2009). Szczególna uwaga Stowarzyszenia skierowana jest w kierunku dzieci – ofiar przestępstw i krzywdzenia. W ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działa Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym i Centrum Pomocy Rodzicom Małych Dzieci, gdzie świadczona jest interdyscyplinarna i bogata metodologicznie pomoc dzieciom i rodzicom w postaci konsultacji indywidualnych i rodzinnych, warsztatów, spotkań. Stowarzyszenie organizuje szkolenia i konferencje dla zachodniopomorskich profesjonalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie

 ul. Energetyków 10,  70-656 Szczecin.

www.sos.home.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

TKOPD  w Zielonej Górze w czerwcu b.r. ukończy 24 lata istnienia i działania na terenie Zielonej Góry i całego województwa Lubuskiego. Od 15 lat mamy swoją siedzibę w 1 piętrowym budynku będącym w naszym bezpłatnym użyczeniu od Urzędu  Miasta. Prowadzimy OIK z szeroko zakrojonym poradnictwem  specjalistycznym: psychologicznym, pedagogicznym, prawnym,  logopedycznym, socjalnym, mediacjami rodzinnymi, świetlicę  profilaktyczno-wychowawczą, schronisko dla Matki i Dziecka, 4 mieszkania  chronione, całodobowy telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej,  grupy wsparcia dla kobiet-ofiar przemocy, poza ośrodkiem nasi specjaliści pracują ze sprawcami przemocy, w szkołach realizujemy programy propagujące prawa dziecka, trwa też edukacja uczniów i nauczycieli związana z
rozpoznawaniem i zapobieganiem przemocy domowej, a także edukacja młodych  ojców i matek związana z odpowiedzialnym rodzicielstwem, współpracujemy ściśle z policją, sądami, ośrodkami pomocy społecznej, kurią
diecezjalną, podobną organizacją na terenie Niemiec.

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie

Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "HOMINI" istnieje od czerwca 2004r. Powstała z inicjatywy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk, którym bliski jest los dziecka krzywdzonego i potrzebującego. Bardzo liczną grupę członków Towarzystwa stanowią: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy Sądu, urzędu miasta.

Prezesem HOMINI jest p. Maria Janowska

Szczegółowe cele Towarzystwa:
* Wspieranie rodziny w trosce o prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny dziecka.
* Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia.
* Pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
* Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom i nauczycielom.
* Pomoc dziecku i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi na rzecz wyrównywania szans społecznych i edukacyjnych.
* Profilaktyka w zakresie patologii społecznej dzieci i młodzieży. Promocja zdrowia we wszystkich środowiskach rozwoju dzieci.
* Udzielanie wsparcia psychologicznego i podstawowej wiedzy w zakresie postępowania w sadzie i prokuraturze w zakresie istniejących przepisów prawa,
* Udzielanie informacji o możliwych formach pomocy rodzinie: pomoc socjalna, medyczna, psychologiczna,
* Udzielanie wsparcia psychicznego rodzinie w sytuacji kryzysu
* Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w procedurach przesłuchania
* Kilku członków HOMINI posiada kwalifikacje i prowadzą dyżury
"Opiekun dziecka ofiary przestępstwa", niektórzy z nich prowadza w ramach CPDiPR prowadza warsztaty dla rodziców "Bez klapsa, jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice"
* Przygotowywanie wypoczynku letniego i zimowego, podczas którego realizowane są programy terapeutyczne, dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych

HOMINI jest ściśle powiązane w swojej działalności z Centrum Pomocy
Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze

Stowarzyszenie istnieje od 1957 roku. Działamy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin.  Nasza misja to: edukować w dziedzinie zdrowia seksualnego, profilaktyki oraz pomagać osobom marginalizowanym.

Oddział w Zielonej Górze zajmuje się: poradnictwem psychologicznym i specjalistycznym, terapią psychologiczna, prowadzimy edukację  dla dzieci i młodzieży, doradztwem w zakresie  HIV/AIDS z ofertą badań, szkoleniami dla różnych grup zawodowych nt. seksualności, przemocy (w tym  seksualnej), ryzykownych zachowań młodzieży, itp., organizowaniem akcji edukacyjnych, np. „Miłość, młodość, odpowiedzialność" podczas Przystanku  Woodstock  i inne, wydawaniem ulotek, materiałów edukacyjnych, organizowaniem seminariów i konferencji poświęconych zagadnieniom seksualności człowieka, wychowania seksualnego, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „KLANZA” - Oddział Białostocki.

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

organizacja pozarządowa, skupiająca osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.  Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

Prowadzimy Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny placówkę udzielającą kompleksowej pomocy dzieciom- ofiarom przemocy i ich rodzinom. Realizujemy szereg projektów profilaktycznych i pomocowych na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i przemocy w rodzinie na terenie miasta Białegostoku oraz województwa podlaskiego.

 

Akcja "Słowa ranią na całe życie" jest realizowana w partnerstwie z firmami: Publicis (przygotowanie kreacji reklamowej na

zasadzie pro bono), Getty Images (udostępnienie fotografii), Ströer (reklama zewnętrzna), Bliżej Przedszkola (promocja materiałów edukacyjnych), kampaniespoleczne.pl, Instytut Monitorowania Mediów (monitoring mediów), digital wonderland (działania internetowe).

Kampania realizowana jest w okresie kwiecień-maj 2012 r. W działaniach reklamowych wykorzystywana jest reklama zewnetrzna, reklama prasowa, spoty radiowe, reklama ambientowa oraz działania internetowe.

Pobierz materiały kampanii:

- ulotka (pobierz plik pdf, 2 MB)

- plakat (pobierz plik pdf, 1,6 MB)

- spot radiowy (posłuchaj >>)

- spot z centrum handlowego (posłuchaj >>)

- scenariusz zajęć dla rodziców nt. przemocy werbalnej (pobierz, pdf - 267 KB)

- gadżet kampanii – gumka do ścierania (zobacz)

Dołącz do akcji na portalu Facebook!