Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

O projekcie

Chronimy Dzieci w ośrodkach dla uchodźców – kompleksowy system ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem

Projekt zakłada wdrożenie kompleksowego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, który zintegruje wszystkie działania z zakresu profilaktyki przemocy względem dzieci prowadzone w ośrodkach dla cudzoziemców , stworzy odpowiednie podłoże do ich realizacji oraz zapewni im trwałość i ciągłość.  W tym celu w początkowej fazie projektu dokonana zostanie ewaluacja  standardów  ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz polityki ochrony dzieci opracowywanych we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców w 2015 roku w ramach pilotażowych działań w ośrodkach w Dębaku i Lininie.  Po wprowadzeniu odpowiednich zmian standardy te zostaną wdrożone we wszystkich ośrodkach w Polsce.  Standardy obejmują między innymi  stworzenie dokumentu polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zawierającego między innymi jasne procedury i wytyczne, które  umożliwią na reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci.  Częścią dokumentu polityki jest także kodeks bezpiecznej relacji na linii personel- dziecko będący zwięzłym przewodnikiem po tym jakie zachowania i praktyki są dopuszczalne a jakie niedozwolone w kontakcie z dziećmi. Wszyscy pracownicy (w tym personel pomocniczy, pracownicy ochrony, kierowcy, etc.) zostaną zaznajomieni z obowiązującymi w ośrodkach zapisami polityki, procedurami interwencji oraz kodeksem.

Innym obszarem, którego dotyczą standardy jest bezpieczna rekrutacja personelu (także pomocniczego), zapewniająca jasny system weryfikacji nowo przyjmowanych osób przed zaaferowaniem im pracy, tak aby zminimalizować ryzyko krzywdzenia dzieci.  Kolejne standardy zobowiązują placówkę do prowadzenia regularnych zajęć edukacyjnych dla personelu ośrodków, jak również zajęć profilaktycznych dla dzieci oraz ich rodziców, a także zapewnienie dostępu do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy. Standardy zakładają również regularny monitoring i ewaluację realizowanej polityki, procedur oraz innych działań a także konsultacje z personelem, oraz podopiecznymi ośrodków.

 

Drugim etapem realizacji projektu są  bezpośrednie działania edukacyjne skierowane do personelu placówek, dzieci i młodzieży oraz rodziców. 

 

Warsztaty dla pracowników ośrodków dotyczą identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci oraz reagowania na przypadki zagrożenia ich bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu ośrodka oraz rówieśników. W ramach projektu pracownicy ośrodków mają możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych prowadzonych przez doświadczonego psychologa oraz prawnika. 

Warsztaty i materiały edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w ośrodkach dla cudzoziemców mają na celu dostarczenie wiedzy na temat unikania zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem, zapobieganie przemocy rówieśniczej oraz możliwości szukania pomocy.

Działania edukacyjne skierowane do rodziców koncentrują się  podniesienie ich kompetencji wychowawczych i wyposażenia ich w wiedzę i metody wychowywania bez przemocy.

 

W celu zapewnienia ciągłości projektu zorganizowane zostaną warsztaty  dla lokalnych organizacji pozarządowych  działających w środowisku uchodźców w całej Polsce  w celu dostarczenia im wiedzy i narzędzi pozwalających  na prowadzenie edukacji dzieci, młodzieży oraz rodziców w zakresie profilaktyki przemocy  w znajdujących się na ich obszarze ośrodkach dla uchodźców oraz lokalnym środowisku uchodźczym. 

 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2016 do 31 października 2017 we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców oraz Fundacją „Ocalenie”.

Finansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i integracji oraz z budżetu państwa.

logotypy