Change language English Polski

O zjawisku sekstingu

Specyfik? sekstingu przybli?aj? m.in. doniesienia medialne. Spo?ród wielu innych przypadków sekstingu opisywanych przez pras? na ca?ym ?wiecie niew?tpliwie najg?o?niejsza jest historia Amandy Todd. Niespe?na 16-letnia Kanadyjka pozna?a na wideoczacie m??czyzn?, który namówi? j? do pokazania przed kamer? piersi, a nast?pnie szanta?owa? i prze?ladowa? domagaj?c si? kolejnych pokazów. Gdy zdj?cia trafi?y do sieci dziewczyna przesz?a za?amanie nerwowe i depresj?. Po nieudanej próbie samobójczej opublikowa?a w serwisie YouTube dramatyczny film, w którym na kolejno pokazywanych kartkach opisa?a swoj? histori?, co tylko wzmog?o ataki rówie?ników pod jej adresem. Nied?ugo pó?niej Amanda Todd odebra?a siebie ?ycie.
Polskie media w 2006 roku obieg?a historia 14-letniej dziewczyny z podtoru?skiej Che?m?y zrobi?a sobie w domu nagie zdj?cia i wys?a?a je przez komunikator Gadu-Gadu do 22-letniego ch?opaka z intencj? zawarcia bli?szej znajomo?ci. Ten, wraz z kolegami, upubliczni? zdj?cia, które po krótkim czasie kr??y?y mi?dzy telefonami komórkowymi uczniów che?m?y?skich szkó?. Sprawa zrobi?a si? g?o?na, kiedy trzech sprawców rozsy?ania fotografii 14-latki skazano na kary pozbawienia wolno?ci. 
Specyfika zjawiska
Doniesienia medialne pokazuj? najbardziej spektakularne, cz?sto tragiczne przypadki sekstingu, tymczasem z relacji m?odzie?y wynika, ?e rejestrowanie, wymiana czy publikowanie materia?ów o charakterze seksualnym to dla nich codzienno?? i cz?sto nie u?wiadamiaj? sobie nawet jego mo?liwych negatywnych konsekwencji. Wedle relacji m?odych ludzi seksting realizuje si? m.in. osobami ju? b?d?cymi w zwi?zku, cz??ciej jednak jest elementem nawi?zywania relacji – na podstawie przes?anego zdj?cia uczestnicy wymiany podejmuj? np. decyzj? o dalszych kontaktach i ewentualnym spotkaniu. Przesy?anie materia?ów seksualnych cz?sto okazuje si? by? aktywno?ci? wymuszon? – towarzyszy jej n?kanie, prze?ladowanie i inne formy przemocy rówie?niczej w sieci. Najbardziej dotkni?te sekstingiem s? dziewczyny nak?aniane do aktywno?ci sekstingowych przez ch?opców
Skala problemu
Wed?ug bada? przeprowadzonych we wrze?niu 2014 przez agencj? GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (metoda CAWI – wywiad internetowy, próba ogólnopolska, N=503, wiek 15-18 lat). Znacz?ca wi?kszo?? (58%) ankietowanych odpowiedzia?a twierdz?co na pytanie „Czy zdarza si?, ?e Twoi znajomi przesy?aj? sobie za pomoc? telefonu lub internetu zdj?cia lub filmy przedstawiaj?ce  ich nago lub prawie nago?” Ponad jedna trzecia (34%) przyzna?a, ?e otrzyma?a kiedykolwiek takie materia?y. Natomiast 11% zadeklarowa?o, ?e wysy?a?o takie zdj?cia lub filmy samemu.
Link do raportu badawczego

Seksting

Termin seksting (ang. sexting) powsta? na pocz?tku bie??cego stulecia z po??czenia s?ów „sex” oraz „texting” w odniesieniu do zjawiska przesy?ania mi?dzy u?ytkownikami telefonów komórkowych wiadomo?ci tekstowych o charakterze seksualnym. Wraz z rozpowszechnieniem telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym za seksting uznawa? zacz?to równie? przesy?anie czy odbieranie za pomoc? telefonu nie tylko tekstu, ale te? zdj?? i filmów przedstawiaj?ce nagie lub pó?nagie zdj?cia nadawców (najcz??ciej autoportrety – tzw. „selfie”). Zjawisko sekstingu nie ogranicza si? do dzieci i m?odzie?y, jednak dla tej grupy wiekowej stanowi najpowa?niejsze zagro?enie, przede wszystkim z uwagi na popularno?? tej formy kontaktów oraz jego mo?liwe konsekwencje. Materia?y przesy?ane zazwyczaj w prywatnych kontaktach zostaj? czasem upublicznione, a prezentuj?ce si? na nich osoby staj? si? obiektem cyberprzemocy ze strony rówie?ników.

G?o?ne przypadki

Specyfik? sekstingu przybli?aj? m.in. doniesienia medialne. Spo?ród wielu innych przypadków sekstingu opisywanych przez pras? na ca?ym ?wiecie niew?tpliwie najg?o?niejsza jest historia Amandy Todd. Niespe?na 16-letnia Kanadyjka pozna?a na wideoczacie m??czyzn?, który namówi? j? do pokazania przed kamer? piersi, a nast?pnie szanta?owa? i prze?ladowa? domagaj?c si? kolejnych pokazów. Gdy zdj?cia trafi?y do sieci dziewczyna przesz?a za?amanie nerwowe i depresj?. Po nieudanej próbie samobójczej opublikowa?a w serwisie YouTube dramatyczny film, w którym na kolejno pokazywanych kartkach opisa?a swoj? histori?, co tylko wzmog?o ataki rówie?ników pod jej adresem. Nied?ugo pó?niej Amanda Todd odebra?a siebie ?ycie.

Polskie media w 2006 roku obieg?a historia 14-letniej dziewczyny z podtoru?skiej Che?m?y zrobi?a sobie w domu nagie zdj?cia i wys?a?a je przez komunikator Gadu-Gadu do 22-letniego ch?opaka z intencj? zawarcia bli?szej znajomo?ci. Ten, wraz z kolegami, upubliczni? zdj?cia, które po krótkim czasie kr??y?y mi?dzy telefonami komórkowymi uczniów che?m?y?skich szkó?. Sprawa zrobi?a si? g?o?na, kiedy trzech sprawców rozsy?ania fotografii 14-latki skazano na kary pozbawienia wolno?ci. 

Specyfika zjawiska

Doniesienia medialne pokazuj? najbardziej spektakularne, cz?sto tragiczne przypadki sekstingu, tymczasem z relacji m?odzie?y wynika, ?e rejestrowanie, wymiana czy publikowanie materia?ów o charakterze seksualnym to dla nich codzienno?? i cz?sto nie u?wiadamiaj? sobie nawet jego mo?liwych negatywnych konsekwencji. Wedle relacji m?odych ludzi seksting realizuje si? m.in. osobami ju? b?d?cymi w zwi?zku, cz??ciej jednak jest elementem nawi?zywania relacji – na podstawie przes?anego zdj?cia uczestnicy wymiany podejmuj? np. decyzj? o dalszych kontaktach i ewentualnym spotkaniu. Przesy?anie materia?ów seksualnych cz?sto okazuje si? by? aktywno?ci? wymuszon? – towarzyszy jej n?kanie, prze?ladowanie i inne formy przemocy rówie?niczej w sieci. Najbardziej dotkni?te sekstingiem s? dziewczyny nak?aniane do aktywno?ci sekstingowych przez ch?opców

Skala problemu

Wed?ug bada? przeprowadzonych we wrze?niu 2014 przez agencj? GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (metoda CAWI – wywiad internetowy, próba ogólnopolska, N=503, wiek 15-18 lat). Znacz?ca wi?kszo?? (58%) ankietowanych odpowiedzia?a twierdz?co na pytanie „Czy zdarza si?, ?e Twoi znajomi przesy?aj? sobie za pomoc? telefonu lub internetu zdj?cia lub filmy przedstawiaj?ce  ich nago lub prawie nago?” Ponad jedna trzecia (34%) przyzna?a, ?e otrzyma?a kiedykolwiek takie materia?y. Natomiast 11% zadeklarowa?o, ?e wysy?a?o takie zdj?cia lub filmy samemu.

Raport z bada? FDN na temat sekstingu

Artyku? w kwartalniku "Dziecko Krzywdzone" na temat sekstingu