Change language English Polski

Odesz?a Pani Doktor Irena Kornatowska

18 stycznia 2014 roku odesz?a Pani Doktor Irena Kornatowska - Prezes Zarz?du Fundacji Dzieci Niczyje, jedna z za?o?ycielek naszej organizacji, wybitna psychiatra dzieci?ca.

Wieloletni pracownik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zapobiegania problemowi przemocy wobec dzieci oraz pomocy najm?odszym, którzy do?wiadczyli krzywdzenia. Do ko?ca s?u?y?a pomoc? pacjentom potrzebuj?cym wsparcia.

Wielki przyjaciel dzieci. Niesko?czenie m?dry i dobry cz?owiek, o ogromnej pogodzie ducha.

Zostawi?a nas pogr??onych w ?alu i t?sknocie. Bardzo nam Jej brakuje.

Rada, Zarz?d, pracownicy i wolontariusze Fundacji Dzieci Niczyje