Change language English Polski

Oferta programu sta?owego

Celem sta?u realizowanego w programie Dobry Rodzic-Dobry Start jest zdobycie przez sta?yst?/tk? wiedzy i umiej?tno?ci w zakresie: 

 • dzia?ania du?ej organizacji pozarz?dowej
 • problematyki i profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci
 • podstawowych metod diagnozy i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci - opcjonalnie w ramach programu Chronimy Dzieci
 • wspó?pracy interdyscyplinarnej
 • pracy z rodzin? i dzieckiem w procesie terapeutyczno – edukacyjnym

 

W trakcie trwania sta?u realizowane s? zadania, umo?liwiaj?ce sta?y?cie/sta?ystce zdobycie za?o?onej w celach sta?u wiedzy. Podczas sta?u przewidziane s? nast?puj?ce zadania:

 • zapoznanie z obszarami dzia?a? programu Dobry Rodzic – Dobry Start oraz innych projektów realizowanych przez Fundacj? Dzieci Niczyje,
 • udzia? w szkoleniach z zakresu szeroko poj?tej profilaktyki,
 • zapoznanie z systemem pomocy kierowanej do rodziców, w tym z poradnictwem online,
 • zapoznanie z zasadami wspó?pracy interdyscyplinarnej (m.in. udzia? w projektach Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci, Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie),
 • wdro?enie w prace organizacyjno-biurowe, specyficzne dla codziennego funkcjonowania programu Dobry Rodzic - Dobry Start, m.in. pisanie wniosków o dofinansowanie, pisanie tekstów na stron? internetow?, prace administracyjne,
 • udzia? w zaj?ciach grupowych dla dzieci, podczas trwania warsztatów i spotka? edukacyjnych dla rodziców,
 • obserwacja zaj?? warsztatowych i spotka? edukacyjnych dla rodziców,
 • samodzielne prowadzenie Aktywnego Poniedzia?ku, czyli czasu wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci,
 • wspó?prowadzenie spotka? edukacyjnych i warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat,
 • pomoc w organizacji oraz udzia? w konferencjach organizowanych przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

 

UWAGA: Proponowany sta? nie jest sta?em klinicznym. Aby zrealizowa? sta?, niezb?dne jest przeznaczenie oko?o 10 godzin tygodniowo, od poniedzia?ku do pi?tku. 

 

Zapraszamy równie? do odbycia sta?u, maj?cego na celu wsparcie dzia?a? PR programu Dobry Rodzic-Dobry Start. Sta?ysta zajmuj?cy si? t? cz??ci? naszej dzia?alno?ci b?dzie anga?owany w nast?puj?ce dzia?ania:

 • redagowanie tre?ci i umieszczanie ich na stronie internetowej programu,
 • przygotowywanie i wysy?ka cyklicznego newslettera programowego do rodziców i do profesjonalistów,
 • tworzenie plakatów informuj?cych o warsztatach, spotkaniach edukacyjnych i szkoleniach,
 • pisanie tekstów na stron? internetow?,
 • wsparcie przy organizacji konferencji, kampanii, szkole? i pikników,
 • tworzenie notatek prasowych,
 • tworzenie baz danych,
 • wsparcie pozosta?ych dzia?a? promocyjnych.