Change language English Polski

Owce w Sieci

scenariusz zaj??

Celem kreskówek "Owce w Sieci" jest edukacja na temat zagro?e? zwi?zanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Za?o?eniem autorów by?o, by cykl kreskówek dla najm?odszych internautów sta? si? okazj? do nauki, m?odzie?y pokaza? ich internetowe zachowania w krzywym zwierciadle, a dla doros?ych – by? rozrywk?, ale i przyczynkiem do refleksji.

Kreskówki odwo?uj? si? do klasycznej opowie?ci o walce dobra ze z?em. Wyst?puj? w nich postacie archetypowe: m?dry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz z?e wilki. Kreskówki odwo?uj? si? do motywów ludowych – akcja rozgrywa si? w sza?asie na hali, bohaterowie przytaczaj? tradycyjne porzekad?a, pos?uguj? si? gwar?. Opowie?ci odzwierciedlaj? jednak wspó?czesn? kultur? dzieci?c? i m?odzie?ow?, obecny styl ?ycia. Zako?czenie ka?dej bajki zawiera mora?, mówi?cy jak unikn?? zagro?e?.

Od 1 wrze?nia 2011 r. dost?pnych jest 9 kreskówek w polskiej wersji j?zykowej:


 

Zobacz przyk?adow? kreskówk?:

 

Nak?ad p?yt "Owce w Sieci" zosta? obecnie wyczerpany. Prosimy o wykorzystywanie wersji online. Kreskówki w polskiej wersji j?zykowej s? dost?pne na stronach www.ovce.sk i www.sheeplive.eu. Znale?? tam mo?na równie? inne wersje j?zykowe.

Bezpłatne pliki do pobrania