Change language English Polski

Pochwa?y maj? moc!

Pochwa?y i zach?ty pomagaj? dziecku w kszta?towaniu samooceny, dodaj? wiary we w?asne mo?liwo?ci, pomagaj? lepiej radzi? sobie z problemami, daj? poczucie bezpiecze?stwa. Koniecznie chwalmy nasze dzieci!

Wszyscy lubimy, kiedy ukochane, najbli?sze osoby zwracaj? na nas uwag?. Uwielbiamy czu? si? docenieni, zauwa?eni, kochani. Podobnie dzieci - bardzo potrzebuj? uwagi swoich rodziców i domagaj? si? jej ró?nymi sposobami.

Zdarza si?, ?e kiedy dziecko zachowuje si? poprawnie, prawie nie zwracamy na nie uwagi. My?limy "tak grzecznie si? bawi, nie b?d? mu przeszkadza?". Zajmujemy si? swoimi sprawami, a dopiero kiedy dziecko zaczyna "marudzi?" albo staje si? niegrzeczne, kierujemy na nie swoj? uwag?. W ten sposób, zupe?nie wbrew naszym intencjom, utrwalamy z?e zachowanie dziecka! Dzieci reaguj? bowiem wed?ug zasady: "lepiej by? skrzyczanym i pouczonym, ni? ignorowanym". Dla dziecka taka sytuacja jest cz?sto niezrozumia?a - rodzice po?wi?caj? mu swoj? uwag? tylko wtedy, kiedy "nabroi" lub zachowuje si? nie tak, jak tego oczekiwano.

Aby odnosi? sukcesy wychowawcze warto zatem nauczy? si? dostrzegania pozytywnych zachowa? u swojego dziecka. Wymaga to wi?kszego skupienia uwagi na jego zachowaniu i w?o?enia nieco wysi?ku w zmian? dotychczasowego sposobu reagowania.

Wbrew powszechnym opiniom, dziecko cz?sto nagradzane i chwalone stara si? by? jeszcze lepsze! Z drugiej strony - dziecko stale krytykowane dochodzi do wniosku, ?e jego wysi?ki i tak nie maj? sensu, skoro rodzice okazuj? jedynie niezadowolenie.

Jak skutecznie chwali? dziecko?

Aby chwalenie by?o skuteczne:

1. Pochwa?y musz? by? skierowane na konkretne zachowania, nie stosuj pochwa? ogólnych,
2. Nagradzaj dziecko za dobre zachowanie,
3. Chwal ka?dy ma?y kroczek dziecka ku po??danemu zachowaniu,
4. Próbuj "wy?apa?" dobre zachowanie u dziecka i chwal je,
5. Pochwal dziecko kiedy zaprzesta?o negatywnego zachowania.

Chwal?c, pami?taj:

1. Opisz, co widzisz - np. "Widz? misie pouk?adane na pó?ce i klocki w pude?kach",
2. Opisz, co czujesz - np. "Przyjemnie jest wej?? do twojego pokoju i zobaczy? porz?dek",
3. Podsumuj godne pochwa?y zachowanie dziecka - np. "Ciesz? si?, ?e potrafisz sam uporz?dkowa? swoje zabawki".

Pu?apki i szanse dobrej pochwa?y:

• Gdy oceniamy zachowanie lub twórczo?? dziecka mówi?c "?adnie, ?licznie, pi?knie" dziecko nie wie co tak naprawd? nam si? podoba. Wa?ne, ?eby nasza pochwa?a by?a opisowa i szczegó?owa, a nie ogólna. Dzi?ki temu dziecko zobaczy, ?e jeste?my naprawd? nim zainteresowani.
• Unikaj takiej pochwa?y, w której ukryte jest przypomnienie wcze?niejszego niepowodzenia dziecka - np. "No widzisz - jak chcesz, to potrafisz",
• Rujnuje nasz? pochwa?? wyraz "ale" - np. "Ciesz? si?, ?e posprz?ta?e? swój pokój, ale szkoda, ?e ubrania nadal le?? na krze?le",
• Lepiej unika? komunikatów "Jestem z ciebie taka dumna", powiedzmy raczej: "Mo?esz by? z siebie dumny" - dziecko wtedy nabiera pewno?ci siebie.

Literatura:
Faber A., Mazlish E. (2001), "Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y jak s?ucha? ?eby dzieci do nas mówi?y”, Media Rodzina.
Gordon T. (1991), "Wychowanie bez pora?ek”, Instytut Wydawniczy PAX.
Sakowska J. (1999), "Szko?a dla rodziców i wychowawców”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autorka: Marlena Tr?bi?ska-Haduch
Grafika: Ewa Brejnakowska-Jo?czyk