Change language English Polski

Zagro?enia dzieci w Internecie

Materiały problemowe

Problemowi bezpiecze?stwa dzieci w Internecie dedykowany jest jeden z naszych programów

Strona internetowa programu "Dziecko w Sieci"

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Podstawowe informacje dla rodziców

materia?y dla rodziców

Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce si?gnie po komputerow? myszk?. 5 lat? Pewnie pierwsze do?wiadczenia z komputerem ma ju? za sob?. Wkrótce b?dziesz móg? wiele si? od niego nauczy?.Jest starsze? Pami?taj, ?e w dalszym ci?gu jest dzieckiem, a Ty, jako rodzic, jeste? odpowiedzialny za jego bezpiecze?stwo, równie? w wirtualnym ?wiecie.

Pami?taj, ?e obok wszelkich niepodwa?alnych zalet Internetu, wi??? si? z nim równie? powa?ne zagro?enia, jak wykorzystywanie seksualne dzieci lub przemoc rówie?nicza online. Poka? dziecku, ?e nie wszyscy w sieci s? dobrzy, ?e pozornie serdeczny znajomy z sieci upominaj?cy si? o zdj?cia lub spotkanie, mo?e okaza? si? niebezpiecznym przest?pc?.

Wiek dzieci rozpoczynaj?cych swoj? przygod? z Internetem wci?? si? obni?a. Chcemy przekona? rodziców nawet ma?ych dzieci, by po?wi?cili swoj? uwag? ich bezpiecze?stwu i od najm?odszych lat kszta?towali w swoich dzieciach w?a?ciwe nawyki, pozwalaj?ce na konstruktywne korzystanie z potencja?u Internetu. Wed?ug bada? zaledwie co trzeci rodzic rozmawia z dzieckiem o zasadach, jakich powinno ono przestrzega?, korzystaj?c z Internetu. Rozmawiaj z dzieckiem, b?d? obecny w jego ?yciu – równie? tym wirtualnym. Pami?taj, ?e krzywda wyrz?dzona dziecku w tym nierzeczywistym ?wiecie, nie zniknie wraz z wy??czeniem komputera.
Zadbaj o dziecko, a potem naucz je dba? o siebie. To najskuteczniejszy sposób, by zapewni? mu bezpiecze?stwo w Internecie.

Co mo?e zagra?a? dziecku w Internecie?

Podstawowe zasady bezpiecze?stwa

Jak interweniowa??

Kurs e-learning Dziecko w Sieci / wersja dla rodziców

Bezpłatne pliki do pobrania