Change language English Polski

Przemoc nie musi by? tradycj? - Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

„Mnie tata la? i jako? wyszed?em na ludzi”, „Jeden klaps jeszcze nikomu nie zaszkodzi?” – takie s?owa cz?sto s?ysz? profesjonali?ci, którzy chc? przekona? rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy. Celem kampanii jest zmiana takich przekona?.

Obchodzony 19 listopada Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to moment refleksji nad tym, jak najm?odsi s? chronieni przez krzywdzeniem. Zjawisko to jest wci?? problemem powszechnym i bardzo powa?nym. Walka z przemoc? wobec dzieci powinna by? odpowiedzialno?ci? ca?ego spo?ecze?stwa. Równie wa?na jest tu ?wiadomo?? rodziców czy profesjonalistów na temat przeciwdzia?ania krzywdzeniu, jak i umiej?tno?? reagowania ?wiadków przemocy.

Wi?kszo?? rodziców, którzy u?ywaj? przemocy w wychowywaniu dzieci, takiego samego traktowania dozna?a w dzieci?stwie. Klapsy, popychanie, czy przys?owiowe „lanie” to metody, które wydaj? im si? naturalne i nieszkodliwe. Poprzednie pokolenia przecie? nie mog?y si? myli?. Kampania „Z?a tradycja” zwraca uwag? rodziców na to, ?e dawne ?rodki wychowawcze (jak bicie czy krzyk) szkodz? dzieciom i  musz? ulec zmianie. Kampania ma w zdecydowany sposób przekaza? im informacj?, ?e ?wiat si? zmieni?. Bicie dzieci jest nielegalne, poniewa? dziecko musi by? traktowane jak ka?dy obywatel i jego prawo do ochrony przed przemoc? musi by? respektowane. Wielu rodziców zdaje sobie spraw? ze szkodliwo?ci fizycznego karcenia, jednak nie wiedz?, czym je zast?pi?.

- Musimy przekona? rodziców, ?e standardy karcenia dzieci, które sami poznali w dzieci?stwie, dzi? s? nieaktualne. Pokazujemy im alternatywy dla bicia, klapsów i krzyku, czyli pozytywne metody wyznaczania dzieciom granic z szacunkiem i mi?o?ci? – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje. Jednocze?nie apelujemy do profesjonalistów, którzy zauwa?aj?, ?e dziecko doznaje krzywdzenia. Reagowanie na takie sytuacje, odpowiednia interwencja mog? zmieni? los dziecka i jego rodziny i przerwa? swoiste „b??dne ko?o przemocy” – dodaje dr Sajkowska.

Na stronie www.z?atradycja.fdn.pl znajduj? si? informacje na temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci (strona zostanie uruchomiana 19 listopada – w Mi?dzynarodowy Dzie? Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci).

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, Partner: OAK Foundation, Agencja realizuj?ca: Publicis
Partnerzy medialni: Bli?ej Przedszkola, Miesi?cznik Dyrektora Szko?y, Miesi?cznik Dyrektora Przedszkola, Niebieska Linia, Edukacja Internet Dialog, Remedium, Emocje, Sygna? Magazyn Wychowawcy
Wspó?organizatorzy: Fundacja OPOKA, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacja Mederi , Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny „Klanza", Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, Stowarzyszenie „Czajnia”, Towarzystwo Rozwoju Rodziny