Change language English Polski

O problemie

Wyniki badania pokazuj?, ?e zdecydowana wi?kszo?? (71%) polskich nastolatków do?wiadczy?a w swoim ?yciu przynajmniej jednej formy krzywdzenia. Na tle wyników z USA i Wielkiej Brytanii Polska wypada najgorzej pod wzgl?dem przemocy fizycznej ze strony doros?ych. A przecie? to doro?li powinni chroni? dzieci i dba? o ich bezpiecze?stwo.

„Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci” to pierwsze polskie badanie przemocy wobec dzieci i m?odzie?y przeprowadzone na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku od 11 do 17 lat. Badanie zosta?o przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie (N=1005) dzieci i m?odzie?y w pa?dzierniku i listopadzie 2012 r. Pytania dotyczy?y 22 form wykorzystywania i przemocy, zarówno ze strony rówie?ników, jak i doros?ych. 

Wiedza o problemie krzywdzenia dzieci jest podstaw?, aby skutecznie przeciwdzia?a? przemocy. Musimy wiedzie?, jak powa?ny jest to problem i czy wprowadzane rozwi?zania profilaktyczne i pomocowe s? skuteczne.

„Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci” to pierwsze polskie badanie przemocy wobec dzieci i m?odzie?y, które zosta?o przeprowadzone przez Fundacj? Dzieci Niczyje. W badaniu wzi??o udzia? ponad 1000 nastolatków w wieku od 11 do 17 lat z ca?ej Polski. 

 Najwa?niejsze liczby:

  • 71% nastolatków w wieku 11-17 lat do?wiadczy?o przemocy.
  • Nastolatki najcz??ciej padaj? ofiarami przemocy rówie?niczej - ponad po?owa do?wiadczy?a fizycznej lub psychicznej.
  • Ponad co trzeci nastolatek jest ofiar? przemocy ze strony osób doros?ych.
  • 27% nastolatków do?wiadczy?o wandalizmu, rozboju i napa?ci przy u?yciu niebezpiecznego narz?dzia.
  • 18% nastolatków by?o ?wiadkami przemocy domowej !!!
  • 9% nastolatków pad?o wykorzystywania seksualnego !!!
  • Co dziesi?te dziecko jest „multiofiar?” – do?wiadczy? co najmniej 6 form przemocy

 

?ród?o: Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. J.W?odarczyk, K.Makaruk. 2013 r.

Je?li chcesz pozna? dok?adniejsze wyniki pobierz nasz? ikonografik? lub ca?y raport.