Change language English Polski

Rekrutacja na sta?

Do udzia?u w programie sta?owym  zapraszamy studentów II, III, IV i V roku oraz absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków spo?ecznych ukierunkowanych na prac? z rodzin?, którzy nie pracuj? jeszcze w zawodzie. 

 

Na sta? zapraszamy przede wszystkim osoby ch?tne do udzia?u w grupowych formach pracy z dzie?mi oraz rodzicami, a tak?e zainteresowane prac? administracyjn? w organizacji pozarz?dowej.

 

Aby aplikowa? na sta?, nale?y przes?a? CV i wype?niony formularz sta?ysty do dnia 17 stycznia 2016 r. na adres: justyna.wichot@fdn.pl

UWAGA: Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na sta? oraz wyniki przewidziane s? na drug? po?ow? stycznia. Sta? rozpoczyna si? z pocz?tkiem lutego. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania si? z wybranymi osobami.

Sta? jest organizowany w ramach projektu „Kszta?cenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” dofinansowanego ze ?rodków m.st. Warszawy

Pliki do pobrania