Change language English Polski

Kampania "Pomy?l, zanim kupisz"

Zbli?aj? si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Tablety, laptopy, telefony komórkowe jako nieod??czne ju? elementy ?ycia dzieci i m?odzie?y, sta?y si? jednym z popularniejszych pomys?ów na gwiazdkowy prezent. Chcemy, by zakupy tych przedmiotów z my?l? o m?odych internautach, by?y ?wiadomym wyborem ich opiekunów. Technologia niew?a?ciwie wykorzystywana mo?e stanowi? zagro?enie dla bezpiecze?stwa dziecka i jego w?a?ciwego rozwoju. Dlatego te? przygotowali?my kampani? "Pomy?l, zanim kupisz"" dotycz?c? zagro?e? zwi?zanych z nowoczesnymi technologiami oraz mo?liwo?ci zapobiegania im i dbania o bezpiecze?stwo m?odych internautów.
Kampania informacyjna pod has?em „Pomy?l, zanim kupisz”, przygotowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (w sk?ad którego wchodz? Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa), ma na celu pomoc doros?ym w ?wiadomym wyborze sprz?tu komputerowego lub gier, kupowanych z my?l? o dzieciach. Mamy nadziej?, ?e dzi?ki tej kampanii m?odzi internauci b?d? bezpiecznie i konstruktywnie wykorzystywa? nowe technologie, a fascynacja elektronicznymi gad?etami nie odbije si? na relacjach dzieci-rodzice.

Wi?cej informacji:www.zanimkupisz.saferinternet.pl

Poradnik "Pomy?l, zanim kupisz" (plik PDF do pobrania)

W ramach akcji eksperci z PCPSI i zespo?u CERT Polska dzia?aj?cego w NASK oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego przygotowali materia?y informacyjne z poradami dla doros?ych.

banner