Change language English Polski

Ruszy?a kampania "Pomy?l, zanim wrzucisz"

Ka?dego dnia do internetu trafiaj? tysi?ce zdj?? dzieci. Wszystkie wyj?tkowe, bo dokumentuj?ce pierwsz? k?piel, pierwsze wakacje na pla?y albo ?mieszn? min? dziecka. Do publikowania zdj?? swoich dzieci nago lub w bieli?nie przyznaje si? co czwarty rodzic dziecka do 10 roku ?ycia. Publikuj?cy je rodzice zazwyczaj nie zastanawiaj? si?, ani do kogo mog? trafi? te zdj?cia, ani co b?dzie si? z nimi pó?niej dzia?o.

„Pomy?l, zanim wrzucisz” to nowa kampania spo?eczna Fundacji Dzieci Niczyje. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem bezrefleksyjnego publikowania zdj?? dzieci przez ich rodziców oraz kwestie ochrony prywatno?ci dzieci w internecie. Kampania potrwa do ko?ca wrze?nia.

Informacja prasowa

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na problem prywatno?ci dzieci w internecie i bezrefleksyjnego publikowania ich zdj?? w sieci.
Dzi?ki ?atwo?ci obs?ugi serwisów spo?eczno?ciowych i ich popularno?ci, co dzie? do internetu trafiaj? dziesi?tki tysi?cy zdj?? dzieci. Wszystkie wyj?tkowe, bo dokumentuj?ce a to pierwsz? k?piel, pierwsz? wizyt? na pla?y, niezwyk?? min? dziecka albo wyj?tkowe zdarzenie w którym dziecko wzi??o udzia?, np. sprz?tanie mieszkania. Rodzice zamieszczaj? je, bo kochaj? swoje dzieci, chc? si? nimi pochwali?, podzieli? z innymi wspania?ymi chwilami. Ale robi? to bezrefleksyjnie, nie zwracaj?c uwagi, ?e zdj?cia nie trafi? wy??cznie do ich rodziny i znajomych, co wi?cej – ?e zdj?cie raz wrzucone do internetu zaczyna ?y? w?asnym ?yciem. Ka?dy – nie pytaj?c rodziców o zgod? –  mo?e je ?ci?gn??, ponownie opublikowa? lub wykorzysta? w dowolnym, innym celu. Zawieszaj?c zdj?cie w internecie tracimy nad nim kontrol?, a próby jego usuni?cia skazane s? na niepowodzenie, bo ka?de zdj?cie, które robi w internecie karier?, zostaje natychmiast powielone w tysi?cach kopii, jest poddawane przeróbkom, staje si? motywem z?o?liwych memów. Dodatkowo – internet nie zapomina, raz w?o?one do niego niefortunne zdj?cie mo?e wróci? po latach, przypomniane przez z?o?liwego koleg?, zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie.
W ramach kampanii chcemy zwróci? uwag? rodziców na kwesti? ich odpowiedzialno?ci za prywatno?? dzieci.

Strona kampanii "Pomy?l, zanim wrzucisz"

Kampania rozpocz??a si? ju? w ubieg?ym roku. Wspólnie z agencj? reklamow? Publicis Fundacja Dzieci niczyje przygotowa?a akcj?, w ramach której za wycieraczki samochodów trafi?y zdj?cia dzieci znalezione w internecie. Skojarzenie z ulotkami agencji towarzyskich, dla których zazwyczaj jest zarezerwowane to miejsce, mia?o s?u?y? do sk?onienia rodziców do refleksji i zwrócenia ich uwagi, ?e zdj?cia ich pociech mog? znale?? si? r?kach osób lub miejscach, w których na pewno nie chcieliby ich znale??. Kampania odbi?a si? do?? szerokim echem w polskim internecie, spotykaj?c si? z pozytywnym przyj?ciem:
http://www.mama-bloguje.com/zdjecie-pomysl-zanim-wrzucisz/
http://m.edziecko.pl/edziecko/1,113162,12531099.html
http://testykosmetyczne.blogspot.com/2012/09/pomysl-zanim-wrzucisz.html
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2432,zdjecia_dzieci_moga_trafic_do_agencji_towarzyskich

Na temat pierwszej edycji kampanii wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie dzieckowsieci.fdn.pl/pomysl-zanim-wrzucisz.