Change language English Polski

S?owa rani? na ca?e ?ycie

 • Aktualno?ci

  Zobacz najnowsze wiadomo?ci na temat dzia?a? kampanii "S?owa rani? na ca?e ?ycie" w ca?ej Polsce.

  wi?cej
 • O kampanii

  Akcja "S?owa rani? na ca?e ?ycie" to kampania spo?eczna, której celem jest wzrost ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa, ?e przemoc werbalna niesie za sob? d?ugotrwa?e negatywne konsekwencje.
  wi?cej
 • O problemie przemocy werbalnej

  Tu znajdziesz materia?y na temat konsekwencji przemocy werbalnej wobec dzieci, prawnych aspektów krzywdzenia psychicznego oraz praktycznych do?wiadcze? terapeuty.

  wi?cej
 • Artyku?y dla rodziców

  Chcesz by? lepszym rodzicem? Dowiedz si? jak lepiej komunikowa? si? z dzieckiem i budowa? dobre relacje.

  wi?cej