Change language English Polski

Stop cyberprzemocy

 

Czas trwania: stycze? – luty 2008

 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

 

Agencja realizuj?ca: VA Strategic Communications

 

Cel kampanii: zwrócenie uwagi na problem przemocy rówie?niczej przy u?yciu mediów elektronicznych

 

Dzia?ania:

- dystrybucja filmu szkoleniowego i scenariuszy zaj?? lekcyjnych nt. cyberprzemocy i oferty pomocowej FDN w?ród nauczycieli,

- organizacja konferencji „Stop cyberprzemocy” (7 maja 2008 we wspó?pracy z Urz?dem m.st. Warszawy),

- przekazy reklamowe w telewizji, prasie i radiu odnotowane zosta?y przez 58% Polaków.

 

Materia?y:

Plakat

stop cyberprzemocy

 

Film edukacyjny

 

Spot  telewizyjny

 

 

Wi?cej na stronie programu Dziecko w Sieci