Change language English Polski

Sygna?y ostrzegawcze

Sygna?y ostrzegawcze

Uwa?nie obserwuj?c dziecko mo?na dostrzec pewne wskazówki ?wiadcz?ce o tym, ?e mog?o ono do?wiadczy? czego? z?ego. Takimi sygna?ami mog? by? nast?puj?ce zachowania:

•    Dziecko unika którego? cz?onka rodziny b?d? kontaktu z innym doros?ym
•    Próbuje powiedzie? o zdarzeniu niebezpo?rednio (np. wspomina, ?e kto? chcia?, ?eby dochowa?o tajemnicy b?d? zadaje pytania dotycz?ce rozpadu rodziny)
•    Opisuje zachowania osoby doros?ej wskazuj?ce na to, ?e ta osoba próbowa?a je uwie??
•    Dziecko jest przygn?bione i wycofane, ma problemy ze snem
•    Skar?y si? na dolegliwo?ci fizyczne, które nie maj? medycznego potwierdzenia
•    Przejawia dolegliwo?ci mog?ce wskazywa? na wykorzystywanie, np. ból w okolicach genitaliów czy odbytu
•    Nagle zaczyna mie? problemy zwi?zane ze szko?? – nie chce do niej chodzi?, ma problemy z koncentracj? uwagi czy z nauk?
•    Zaczyna zachowywa? si? agresywnie
•    Przejawia nietypowe zachowania seksualne (np. publiczna masturbacja czy wypowiadanie si? o seksie w dziwny sposób, inaczej ni? do tej pory, wykazuje wiedz? seksualn? nieadekwatn? do wieku)
•    Zmienia swoje dotychczasowe zachowanie