Change language English Polski

Wakacje w sieci? – Fundacja Dzieci Niczyje radzi jak zapewni? bezpiecze?stwo m?odym internautom

Wakacje to czas wzmo?onego zagro?enia dla m?odych internautów. Dzieci, które nigdzie nie wyje?d?aj? ani nie korzystaj? z innych form letnich aktywno?ci, sp?dzaj? wi?cej czasu w Internecie i s? nara?one na szereg niebezpiecznych sytuacji - ostrzegaj? specjali?ci z zespo?u Helpline.org.pl dzia?aj?cego w Fundacji Dzieci Niczyje.

W miesi?cach wakacyjnych obserwujemy wzrost liczby zg?osze? zwi?zanych z podejrzeniem uzale?nienia od Internetu, ekspozycj? na szkodliwe tre?ci, a tak?e ryzykiem spotkania sprawców, których intencj? jest kradzie? konta, danych lub uwiedzenie dziecka online w celu uzyskania intymnych zdj?? i wykorzystania seksualnego - mówi koordynator projektu Helpline.org.pl Marta Wojtas. Dlatego tak wa?ne jest, szczególnie w czasie wakacji, aby rodzice zwracali uwag? na to, w jaki sposób dzieci korzystaj? z Internetu.

Z bada? EU Kids Online II wynika, ?e wi?kszo?? rodziców nie jest ?wiadoma tego, co robi? ich pociechy w Internecie, a co za tym idzie nie maj? wp?ywu na to, co dzieje si? z dzie?mi online.

Zdarza si?, ?e rodzice maj? wiedz? dotycz?c? zagro?e? w Internecie, ale nie odnosz? jej do swojego dziecka - dodaje Marta Wojtas. Nie dowierzaj?, ?e mog?o si? zaanga?owa? w okre?lon? relacj? z osob? poznan? w sieci. Tymczasem ?wiadomo?? tego, ?e ka?de dziecko pope?nia b??dy pozwala w por? zapobiec problemom, np. poprzez rozmow? czy ustalenie konkretnych zasad korzystania z sieci.

Co zrobi? by uwielbiany przez dzieci Internet by? te? dla nich bezpieczny? Jak uchroni? dziecko przed przykrymi konsekwencjami? Wed?ug konsultantów Helpline.org.pl najwa?niejsze to zadba?, by komputer nie sta? si? jedyn? rozrywk? dziecka podczas wakacji. W letnie dni mo?na po?wi?ci? wi?cej czasu na wspólne aktywno?ci i - je?li nigdzie nie wyje?d?amy - skorzysta? z oferty przygotowanej przez organizatorów letnich atrakcji w naszym mie?cie, np. akcja „Lato w mie?cie”. Poza tym warto skorzysta? z poni?szych zasad.

  • ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O TYM CO ROBI W SIECI. Jakie strony lubi. Co fajnego ostatnio robi?o online?
  • INTERESUJ SI? TYM CO JEST CIEKAWE DLA TWOJEGO DZIECKA. Sam surfuj po Internecie szukaj?c ciekawych informacji o wakacyjnych aktywno?ciach, mo?e znajdziecie w ten sposób wspólne pasje. Poka? dziecku dobre, bezpieczne strony.
  • POROZMAWIAJ O ZAGRO?ENIACH W SIECI. Wyt?umacz dziecku co to jest cyberprzemoc, jakie tre?ci mog? by? szkodliwe. U?wiadom, ?e osoba poznana w sieci nie musi by? tym, za kogo si? podaje. Mo?esz zach?ci? dziecko do skorzystania z bazy wiedzy o zagro?eniach w Internecie dost?pnej na nowej stronie www.helpline.org.pl w dziale Dowiedz si?.
  • OPOWIEDZ DZIECKU O ZASADACH BEZPIECZE?STWA. Wyt?umacz, ?e nie mo?na podawa? informacji o sobie (tj. imienia, wieku, adresu, zdj??, czy terminu wyjazdu na wakacje). Zapoznaj je z zasadami Netykiety.
  • USTAL ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA. Ile czasu dziecko mo?e sp?dza? podczas wakacji w Internecie. Co powinno zrobi?, gdy zdarzy si? co? niepokoj?cego.
  • Je?eli mo?e korzysta? z portali spo?eczno?ciowych pomó? mu stworzy? bezpieczny profil. Naucz je chroni? swoj? prywatno??.
  • Powiedz, ?e nie wolno mu umawia? si? z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy.
  • CHRO? KOMPUTER – zadbaj o regularne aktualizacje programów, dobry program antywirusowy i zapor? sieciow? (program typu firewall). Naucz dziecko korzysta? z filtrów antyspamowych w poczcie elektronicznej.
  • CHRO? DZIECKO PRZED SZKODLIWYMI TRE?CIAMI – zastosuj oprogramowanie filtruj?ce i korzystaj z programów ochrony rodzicielskiej. Uchronisz w ten sposób dziecko nie tylko przed nielegalnymi tre?ciami (jak niezabezpieczona pornografia czy tre?ci rasistowskie), ale ograniczysz tak?e dost?p do szkodliwych materia?ów – promuj?cych agresj? czy niezdrowy styl ?ycia.
  • Je?eli co? budzi Twój niepokój zwró? si? po pomoc do Helpline.org.pl.