Change language English Polski

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Materiały dedykowane

Wi?cej na temat wykorzystywania seksualnego dzieci znajd? Pa?stwo na stronie kampanii "Z?y dotyk"

Przejd? do strony kampanii

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Wykorzystywanie seksualne z u?yciem Internetu i nowoczesnych mediów

Wykorzystywanie seksualne z u?yciem Internetu i nowoczesnych mediów

Rozwój Internetu przyczyni? si? do lepszego dost?pu do potencjalnych ofiar. Wyposa?y? sprawców w nowe narz?dzia wykorzystywania. Dzieci i m?odzie?, sp?dzaj?c du?o czasu w Internecie, nara?eni s? na szkodliwe tre?ci, niebezpieczne kontakty oraz cyberprzemoc. Mog? one przyczyni? si? do zaburze? psychoseksualnych i/lub wykorzystywania seksualnego. Rodzice zwykle nie zdaj? sobie sprawy z tych zagro?e?, dlatego rzadko wiedz?, jak chroni? przed nimi dziecko.

      Dzieci nara?one s? na niebezpieczne kontakty podczas korzystania z czatów, komunikatorów i portali spo?eczno?ciowych. Je?li przy korzystaniu z Internetu dziecko nie ma wsparcia ze strony doros?ych, mo?e sta? si? ofiar? wykorzystywania.

      Zjawisko uwodzenia dzieci on-line jest szczególn? relacj? tworzon? w celu wykorzystania ma?oletniego. Sprawca mo?e d??y? do spotkania z dzieckiem  i skrzywdzi? je albo wykorzysta? je do produkcji pornografii dzieci?cej. Taki kontakt nie zawsze prowadzi do kontaktu z ofiar? w ?wiecie rzeczywistym, jednak zawsze jest krzywdz?cy. Konsekwencje takiego wykorzystania nie ró?ni? si? od fizycznego.
      Korzystaj?c z Internetu dzieci mog? przypadkowo natrafi? na tre?ci pornograficzne. Kontakt z nimi mo?e by? bardzo szkodliwy. Mo?e spowodowa? zaburzenie rozwoju psychoseksualnego, negatywnie wp?yn?? na percepcj? w?asnego cia?a, zach?ca? do zachowa? odbiegaj?cych od normy. Pornografia mo?e spowodowa?, ?e ?wiat przestaje by? dla dziecka zrozumia?y, przestaje czu? si? bezpiecznie.

73% dzieci trafia na materia?y pornograficzne w Internecie. 63% z nich trafia na nie przypadkowo (FDN, Gemius 2006).