Change language English Polski

Wyniki konkursu fotograficznego "Dziadkowie i wnuki"

Zako?czy? si? konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki" zorganizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”. Na konkurs nades?ano prawie 1000 zdj??. Nagrodzone i wyró?nione prace b?dzie mo?na zobaczy? w warszawskiej Galerii Jab?kowskich od 27 marca.

Zadaniem konkursowym by?o zrobienie fotografii (portret, dokument, reporta?) ilustruj?cej relacje dziadków z wnukami, szczególny charakter wi?zi mi?dzypokoleniowej.

Poza trzema g?ównymi nagrodami, nagrod? dla autora poni?ej 18 r.?., jedna z prac otrzyma?a nagrod? specjaln? Fundacji Dzieci Niczyje, oraz przyznano 18 wyró?nie?.

Wszystkie fina?owe prace zaprezentowane zostan? na pokonkursowej wystawie fotograficznej "Dziadkowie i wnuki", która zostanie otwarta w sobot?, 27 marca w Galerii Jab?kowskich przy ul. Chmielnej 21 w Warszawie. Wystawa potrwa do ko?ca kwietnia 2013 roku.

Osoby wyró?nione w konkursie otrzymaj? dyplomy, a ich prace zostan? zaprezentowane na wystawie wspólnie z nagrodzonymi pracami.

Nagrody i wyró?nienia:

1. miejsce, Marcin Gierchatowski, praca „Prapra"
2. miejsce, Marta Jankowska, praca "1"
3. miejsce, Andrzej Marchewa, praca "Prawnuk"

Nagroda dla autora poni?ej 18 r. ?. – Jan Tarkowski, zestaw prac „Dziadek i Ja”, „Babcia i Ja”

Specjalna nagroda Fundacji Dzieci Niczyje – Izabela Urbaniak, praca „Nauka strzelania z procy”

Wyró?nienia: Zuzanna Poštekova, Ewa Zieli?ska, Weronika Krawczuk, Monika Bry?kowska, Karolina Fornalska, Kamila Solorz, ?ukasz Ma?ecki-Tepicht, Bogdan Markowski, Alicja Wróblewska, Patrycja Krymowa, Magdalena Gr?decka, Micha? Brodowski, Agata Matulka, Ewa Kowalska, Monika Ilecka-Folcik, Izabela Urbaniak, Szymon Kaczmarczyk.

Wszystkim nagrodzonym i wyró?nionym gratulujemy!

 

*Konkurs zorganizowano w ramach projektu "By? babci?, by? dziadkiem" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk?

Prace nagrodzone w konkursie "Dziadkowie i wnuki"