Change language English Polski

Zachowania seksualne dziecka, które mog? niepokoi?

Zachowania seksualne dzieci, mog? przybra? niepokoj?c? form?. Rodzice lub opiekunowie dziecka, powinni zwróci? szczególna uwag? na zachowania seksualne dziecka, które:

  • s? bardzo cz?sto powtarzane,
  • poch?aniaj? wi?kszo?? czasu i ?ycia dziecka,
  • przeszkadzaj? w normalnym funkcjonowaniu dziecka, kolegów, otoczenia,
  • nie ust?puj?, mimo podejmowanych interwencji.

 Do nietypowych zachowa? dzieci, mo?na zaliczy?:

  • nadmierne zainteresowanie sfer? seksualn? - przejawianie tre?ci seksualnych w ka?dej podejmowanej zabawie lub rozmowach,
  • odtwarzanie w zabawie ró?nych zachowa?, szczegó?owych gestów, przypominaj?cych bardziej zachowanie osoby doros?ej ni? dziecka,
  • u?ywanie zbyt szczegó?owego s?ownictwa zwi?zanego z zachowaniami seksualnymi i miejscami intymnymi,
  • podejmowanie lub próby podj?cia zachowa? seksualnych, (takich jak kontakt oralno - genitalny, penetracja waginalna, analna), bez przywi?zywania do nich zbyt du?ej wagi, banalizuj?c je, zachowuj?c si? tak, jakby by?o to naturalne zachowanie dla dziecka w relacjach z innymi lud?mi,
  • zastraszanie oraz zmuszanie innych dzieci (najcz??ciej m?odszych lub s?abszych), do zachowa? lub zabaw o charakterze erotycznym,
  • prezentowanie w swojej twórczo?ci (np. rysunkach, ulepiankach, wierszykach), tre?ci seksualnych, zbyt szczegó?owych, przedstawiaj?cych czynno?ci lub kontakty seksualne mi?dzy doros?ym, a dzieckiem.

Wymienione zachowania, mog? mie? ró?ne pod?o?e. Dziecko mog?o mie? np. dost?p do filmów lub gazet zawieraj?cych tre?ci erotyczne, przeznaczonych tylko dla osób doros?ych. Mog?o równie? przebywa? w ?rodowisku zbytnio epatuj?cym seksualno?ci? i bod?cami o charakterze seksualnym. Warto te? sprawdzi?, czy dziecko nie by?o nara?one na przemoc seksualn?, psychiczn? czy fizyczn?. Czy nie mia?y miejsca nadu?ycia wobec dziecka ze strony rodziców, kolegów czy rodziny. Mo?na w takiej sytuacji zwróci? si? po pomoc do psychologa, psychiatry, czy organizacji zajmuj?cych si? pomoc? krzywdzonym dzieciom.

Autor: Ma?gorzata Jasi?ska

Bibliografia:
Saint - Pierre, F., Viau, M.F. (2006). Seksualno?? dziecka. Co ka?dy rodzic wiedzie? powinien. Warszawa: Klub dla Ciebie