Change language English Polski

Zako?czone projekty Programu Dziecko w Sieci

 • European SuperKids Online

  Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 10-13 lat dotycz?cy przemocy rówie?niczej w sieci i ochrony prywatno?ci m?odych internautów.

  wi?cej
 • internet TAK, uzale?nienie NIE

  Projekt by? skierowany do pedagogów pracuj?cych na terenie ca?ego kraju, chc?cych poszerzy? swoj? wiedz? o zagadnienie pracy z dzie?mi i m?odzie?? uzale?nionymi b?d? zagro?onymi uzale?nieniem od internetu.

  wi?cej
 • SocialWeb-SocialWork

  Projekt SocialWeb-SocialWork by? cyklem szkole? dotycz?cycm bezpiecze?stwa w internecie, skierowanych do profecjonalistów pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie?? z grup ryzyka.

  wi?cej
 • Szko?a Bezpieczna w Sieci

  Projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli i pedagogów ze szkó? gimnazjalnych dotycz?cy bezpiecze?stwa m?odzie?y online.

  wi?cej
 • Trening kompetencji cyfrowych

  Projekt, którego celem by?o rozwijanie kompetencji cyfrowych w?ród uczniów. W ramach projektu powsta? poradnik, scenariusze lekcyjne i kurs e-learning.

  wi?cej