Change language English Polski

Zapraszamy na V Regionaln? konferencj? "Profilaktyka i interwencja w sytuacji krzywdzenia dzieci"

Zapraszamy do rejestracji na V Regionaln? Konferencj? Profilaktyka i interwencja w sytuacji krzywdzenia ma?ych dzieci, która odb?dzie si? w dniu 4 listopada 2014r. w Sosnowcu.

miejsce: aula Wy?szej Szko?y Humanitas w Sosnowcu, ul. Kili?skiego 43
termin: 04 listopada 2014r. w godzinach 09:30 – 16:00

Konferencja po?wi?cona b?dzie zagadnieniom zwi?zanym z problematyk? profilaktyki i interwencji w sytuacji krzywdzenia ma?ych dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym, w szczególno?ci standardom tworzeniu programów profilaktycznych, a tak?e promowaniu zasad dobrego rodzicielstwa. Program konferencji sk?ada? si? b?dzie z cz??ci wyk?adowych i warsztatowych.

Celem Konferencji jest zwi?kszenie wiedzy specjalistów wsparcia w zakresie projektowania skutecznych dzia?a? profilaktycznych i interwencyjnych oraz tworzenie regionalnego systemu profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci.

Program konferencji przewiduje cz??? plenarn? z debat? na temat miejsca dziecka w procedurze „Niebieskie Karty” oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez do?wiadczonych trenerów. Przewiduje si? sze?? warsztatów tematycznych odbywaj?cych si? równocze?nie:

1. Profilaktyka systemowa rodziny zagro?onej
- dr Aleksander Ma?ka (Instytut Twórczej Integracji)
2. Przywi?zanie jako czynnik chroni?cy w rodzinie z problemem alkoholowym
- Liliana Krzywicka (O?rodek Interwencji Kryzysowej)
3. Praca z osob? stosuj?ca przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym
- Beata Zakrzewska-Cupia?, Adrian Drdze? (Stowarzyszenie Moc Wsparcia)
4. Diagnoza sytuacji dziecka do?wiadczaj?cego przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
- Ma?gorzata Szulik (Stowarzyszenie Moc Wsparcia)
5. Prawne aspekty sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
- Patrycja Walczy?ska-Skrzypiec (Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Wi?zi)
6. Warsztat umiej?tno?ci rodzicielskich „Zamiast klapsa”
- Marlena Tr?bi?ska-Haduch (Fundacja Dzieci Niczyje)

 

Rejestracja >>

 

Pobierz informacj? o konferencji >> (pdf)

 

Udzia? w konferencji jest bezp?atny – liczba miejsc ograniczona.
Organizatorzy zapewniaj? materia?y konferencyjne oraz  przerwy kawowe podczas konferencji.