Change language English Polski

Z?y dotyk

Czas trwania: 2002

Cel kampanii: U?wiadomienie spo?ecze?stwa o problemie, który dotyka znacznie wi?cej dzieci, ni? mo?na by przypuszcza?. Badania przeprowadzone przed rozpocz?ciem kampanii pokaza?y, ?e w polskich domach rzadko rozmawia si? na temat wykorzystywania seksualnego dzieci.

      Jednym z najwa?niejszych za?o?e? akcji by?o uzmys?owienie rodzicom i opiekunom dzieci, ?e jest to problem dotykaj?cy wszystkie warstwy spo?eczne – nie tylko te „z marginesu”. Kolejnym z celów by?o zdiagnozowanie i odizolowanie osób, których g?ównym obiektem zaspokajania seksualnego s? dzieci. Aby tego dokona?, nale?a?o przekaza? najm?odszym, ?e nie ka?demu doros?emu mo?na w pe?ni, bezkrytycznie ufa?.

Organizator: Telewizja TVN

Partner merytoryczny: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizuj?ca: Young&Rubicam

Media: Prasa, outdoor, telewizja

Dzia?ania: 

W I etapie akcji „Z?y dotyk” telewizja TVN wyemitowa?a 3 odcinki programu „Rozmów w Toku” dotycz?ce problemu wykorzystywania seksualnego. Bezpo?rednio po zako?czeniu ka?dego z nich widzowie byli zapraszani na czat z Psychologiem. Na stronie internetowej www.zlydotyk.onet.pl odnotowano 15 tys. odwiedzin i ponad 100 tys. od?wie?e?, a Internauci zamie?cili oko?o 300 komentarzy na forum internetowym. Dla osób zainteresowanych akcj? i potrzebuj?cych pomocy zosta? udost?pniony przez „Niebiesk? Lini?” bezp?atny numer 0800-12-00-02 oraz telefony o?rodków pomocy w ca?ej Polsce. Szczególnie aktywnie w akcj? zaanga?owa?a si? Fundacja Pomocy Dzieciom – Ofiarom Gwa?tu i Przemocy oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Organizacje te sprawowa?y nie tylko opiek? merytoryczn? nad przebiegiem kampanii, ale równie? oferowa?y pomoc wszystkim zg?aszaj?cym swoje problemy pod wp?ywem akcji

Do akcji „Z?y dotyk” do??czyli równie? twórcy programu „Kto Was Tak Urz?dzi?”. Dzi?ki nim, telewizja TVN urz?dzi?a w lokalu Fundacji Dzieci Niczyje (partnera akcji) przyjazny pokój przes?ucha? dla dzieci. Dodatkowo Fundacja TVN „Nie jeste? sam” wyposa?y?a te pomieszczenia w sprz?t techniczny, który jest niezb?dny do archiwizowania materia?ów z przes?ucha?. Dzi?ki temu, dziecko nie b?dzie musia?o po raz kolejny by? poddawane tak ci??kiej dla jego psychiki procedurze.

Dodatkowo Zespó? Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” uhonorowa? redakcj? „Rozmów w Toku” nagrod? „Z?otego Telefonu” za dzia?ania na rzecz pomocy osobom cierpi?cym z powodu przemocy w rodzinie.

Materia?y:

 

Spot telewizyjnySpot telewizyjny

 

Wi?cej na stronie kampanii Z?y dotyk