Change language English Polski

Zobacz - us?ysz - powiedz

Czas trwania: stycze? – marzec 2007

Cel kampanii: uwra?liwienie na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci, zwi?kszenie zaanga?owania ?wiadków przemocy w jej przeciwdzia?anie. 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizuj?ca: DDB Warszawa

Media: prasa, Internet, outdoor

Rezultaty:

- udost?pnienie warszawskiego numeru telefonu dla osób, które chcia?aby podj?? interwencj? w sytuacji krzywdy dziecka,

- pojawienie si? plakatów kampanii na 500 no?nikach outdoorowych w najwi?kszych miastach Polski,

- zaanga?owanie ponad 100 instytucji i organizacji z ca?ej Polski w dzia?ania informacyjne,

- dystrybucja ponad 200 tys. materia?ów edukacyjno-informacyjnych.

Materia?y:

   

 

 

 

Nagrody: Kampania zosta?a wyró?niona podczas Festiwalu Z?ote Or?y 2006 w kategorii specjalnej – reklama spo?eczna. W kwietniu 2008 roku jeden z plakatów kampanii, zatytu?owany „Panda” uzyska? br?z w kategorii spo?ecznie odpowiedzialnej komunikacji – SRC od Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Kampania na ?wiecie:  W listopadzie 2008 roku kampania zosta?a adaptowana na terenie Bu?garii, Litwy, ?otwy, Mo?dawii i Ukrainy. Organizacje z krajów partnerskich zorganizowa?y szereg konferencji prasowych i debat towarzysz?cych kampanii. Zobacz-Us?ysz-Powiedz zosta?o wsparte przez wiele instytucji i organizacja m.in. Ministerstwo ds. Rodziny, M?odzie?y i Sportu na Ukrainie oraz UNICEF w Bu?garii.